Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 11

Յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր տարվա ավարտից հետո ﬕնչև հաջորդ տարվա ապրիլի 15-ը մասնակիցների ռեեստրը վարողը տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն է ներկայացն‫ٳ‬մ մասնակցին իր կենսաթոշակային հաշվ‫ٳ‬մ առկա տվյալների վերաբերյալ: Եթե Դ‫ٳ‬ք սոցիալական վճար կատարող անձ եք, սա- կայն չեք ներկայացրել «Պարտադիր կենսաթոշա- կային ֆոնդ և ֆոնդի կառավարչի» ընտր‫ٳ‬թյան դի- մ‫ٳ‬մ, ապա նշված տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը առաջին ան- գամ ներկայացվ‫ٳ‬մ է բնակչ‫ٳ‬թյան պետական ռե- գիստր‫ٳ‬մ նշված՝ Հայաստանի Հանրապետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬- ն‫ٳ‬մ բնակ‫ٳ‬թյան վայրի հասցեով: Եթե չեք ներկա- յացրել կենսաթոշակային ֆոնդի ընտր‫ٳ‬թյան դիմ‫ٳ‬մ և բնակչ‫ٳ‬թյան պետական ռեգիստր‫ٳ‬մ հաշվառված չեք, ապա նշված տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը չի տրա- մադրվ‫ٳ‬մ: Կենսաթոշակային հաշվի մասին տարեկան տեղե- կատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը հետագա տարիներին ստանալ‫ٳ‬, ինչ- պես նաև տեղեկատվ‫ٳ‬թյան ստացման տարբերակ- ներն առաջին տարվան հաջորդող տարիների հա- մար ընտրել‫ٳ‬ (էլեկտրոնային փոստով կամ փոս- տով), փոփոխել‫ٳ‬, տեղեկատվ‫ٳ‬թյան ստաց‫ٳ‬մը դա- դարեցնել‫ٳ‬, տեղեկատվ‫ٳ‬թյան ստաց‫ٳ‬մը վերա- կանգնել‫ٳ‬ համար պետք է ներկայացնել «Կենսաթո- շակային հաշվ‫ٳ‬մ արտացոլված տվյալների ստաց- ման մասին դիմ‫ٳ‬մ»: Դիմ‫ٳ‬մը կարող եք լրացնել թղթային եղանակով՝ ներկայացնելով հաշվի օպերատո