Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 10

ՀՀ ֆինանսների նախարար‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Հայաստանի Հանրապետ‫ٳ‬թյան կառավար‫ٳ‬թյան ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարﬕն Հայաստանի Հանրապետ‫ٳ‬թյան կառավար‫ٳ‬թյան ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարﬕնը ՀՀ ֆինանսների նախարար‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նն է, որը՝ 1) հարկային մարﬓից հանձնարարական ստանալ‫ٳ‬ դեպք‫ٳ‬մ գանձապետական համակարգի ﬕջոցով ապահով‫ٳ‬մ է կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի փոխանց‫ٳ‬մը մասնակիցների ռեեստրը վարողին, 2) իրականացն‫ٳ‬մ է կանխատես‫ٳ‬ﬓեր, թե յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր տար‫ٳ‬մ պետական բյ‫ٳ‬ջեից մասնակիցների օգտին որքան վճարներ պետք է կատարվեն, որոնք հաշվի են առնվ‫ٳ‬մ յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր տարի պետական բյ‫ٳ‬ջեի նախագիծը կազﬔլիս: Կենտրոնական Դեպոզիտարիա Մասնակիցների ռեեստրը վարող «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արﬔնիա խմբի մաս է, որը բաց‫ٳ‬մ ‫ٳ‬ վար‫ٳ‬մ է կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչի մասնակիցների կենսաթոշակային հաշիﬖերը: Կենսաթոշակային հա- շիﬖեր‫ٳ‬մ արտացոլված տվյալների ﬕասնական համակարգը կոչվ‫ٳ‬մ է մասնակիցների ռեեստր, իսկ այդ համակարգի վար‫ٳ‬ﬓ իրականցնող մարﬕնը կոչվ‫ٳ‬մ է մասնակիցների ռեեստրը վարող: Մասնակիցների ռեեստր‫ٳ‬մ առկա ամբողջ տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ՀՀ սեփական‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նն է: Մասնակիցներից յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬րն ‫ٳ‬նի անհատական կենսաթոշակային հաշիվ, որտեղ գրանցվ‫ٳ‬մ են` Կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի չափը Կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի քանակը Օրինակ. 10 000 դրամ, որից՝ մասնակցի կատարած սոցիալական վճար՝ 5 000 դրամ, պետ‫ٳ‬թյան կողﬕց փոխանցված՝ 5 000 դրամ Օրինակ. 10 փայ՝ յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬րը՝ 1 000 դրամ Փայերի ընթացիկ արժեքը Օրինակ. փայի արժեքը աճել է և 1 000 դրաﬕց դարձել է 1 100 դրամ 10 Մասնակցի անձնական տվյալներ‫ٳ‬մ հատկաց‫ٳ‬ﬓերի և փայերի հետ տեղի ‫ٳ‬նեցող ցանկացած փոփոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Օրինակ. փոխել է ֆոնդը կամ կառավարչին