Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 9

Ավանդը, ավանդային հավաստագրերը ն‫ٳ‬յնպես համարվ‫ٳ‬մ են ցածր ռիսկ ‫ٳ‬նեցող ներդր‫ٳ‬մային գործիքներ: Բանկերը խստորեն կարգավորվ‫ٳ‬մ են պետ‫ٳ‬թյան կողﬕց, իսկ շատ երկրներ‫ٳ‬մ, այդ թվ‫ٳ‬մ` Հայաս- տան‫ٳ‬մ, բանկեր‫ٳ‬մ ներդրված ավանդների վերա- դարձը որոշակի գ‫ٳ‬մարի սահմաններ‫ٳ‬մ երաշխա- վորվ‫ٳ‬մ է պետ‫ٳ‬թյան կողﬕց: Ուստի ﬕջոցների ավանդադր‫ٳ‬մը բանկ‫ٳ‬մ համարվ‫ٳ‬մ է ցածր ռիս- կային ներդր‫ٳ‬մ: Բանկային ավանդային պայմանագրի երկ‫ٳ‬ տեսակ գոյ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬նի. 1. կարող եք ավանդը հետ վերցնել երբ ցանկանաք (ցպահանջ ավանդ) կամ Ցպահանջ ավանդների տոկոսադր‫ٳ‬յքները սովո- րաբար բավականին ցածր են (տարեկան 0.5% , 1% և այլն), իսկ ժամկետային ավանդների դեպք‫ٳ‬մ, ճիշտ է, տոկոսադր‫ٳ‬յքները ավելի բարձր են (8%, 10%, 12% և այլն), սակայն ավանդատ‫ٳ‬ն, փաստորեն, «սա- ռեցն‫ٳ‬մ է» գ‫ٳ‬մարները ﬕնչև ավանդի ժամկետի ավարտը: Ավանդային հավաստագիրը արժեթ‫ٳ‬ղթ է, որը հա- վաստ‫ٳ‬մ է բանկ‫ٳ‬մ գ‫ٳ‬մարի ավանդադր‫ٳ‬մը և ավանդատ‫ٳ‬ի իրավ‫ٳ‬նքը` սահմանված ժամկետի ավարտից հետո հավաստագիրը թողարկած բան- կից ստանալ ավանդի գ‫ٳ‬մարը և դրանից տոկոսնե- րը: Փաստորեն, դրանք իրենցից ներկայացն‫ٳ‬մ են ժամկետային ավանդներ, սակայն կարող են շրջա- նառվել` գնվել և վաճառվել շ‫ٳ‬կայ‫ٳ‬մ: 2. կարող եք ավանդը հետ վերցնել պայմանագրով սահմանված որոշակի ժամկետի ավարտից հետո (ժամկետային ավանդ): Ավանդների տոկոսադր‫ٳ‬յք Աղբյ‫ٳ‬րը` ՀՀ ԿԲ Վիճակագրական տվյալներ 18,08 14,90 14,1 14,3 13,4 12,9 12,6 12,3 11,60 10,39 9,87 9,99 11,6 11,4 11,3 10,9 10,12 9,61 8,70 8,43 8,21 7,71 7,38 5,84 9,91 9,01 8,65 7,56 6,87 5,81 9,75 10,4 10,4 6,25 6,63 4,90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ավանդների ﬕջին տոկոսադր‫ٳ‬յք (ﬕնչև 1 տարի ժամկետով, բացառ‫ٳ‬թյամբ ցպահանջ ավանդների) % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ավանդների ﬕջին տոկոսադր‫ٳ‬յք (1 տար‫ٳ‬ց ավելի) % 9