Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 8

Ցածր ռիսկ ‫ٳ‬նեցող ներդր‫ٳ‬մային ակտիﬖեր (գործիքներ) Պարտատոմսերը, ընդհան‫ٳ‬ր առմամբ, համարվ‫ٳ‬մ են ցածր ռիսկային արժեթղթեր` ի հաﬔմատ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն բաժնետոմսերի: Սակայն ﬕ շարք գործոններից կախված (օրինակ` արժեթ‫ٳ‬ղթ թողարկող (վաճա- ռող) ընկեր‫ٳ‬թյան ֆինանսական վիճակը, գնաճի մակարդակի գերազանց‫ٳ‬մը արժեթղթի եկամտա- բեր‫ٳ‬թյան մակ Zh ZMZZZ[b ZMh Z[mh [Z[ZZ ZZh [[" ZpZZ[[ [Zh Z-Z]h ZZ[mZ]ZàXZh [Z[[[M[Z Z=Z[mZ hr Z]ZZ[M[ZZ-Z]h( >( Z[]Z[b [MZZZhЭZMZZZ [ ZZZZMZh [ [ ZM[MZ[ZZZ[b Z][b Z]ZZR [Zh [ZЭ[[[M[Z Z=Z[mZ Z-Zh [h Z[n( >( [B Zr Z]ZZ[M[ZZ-Z]h( >( Z[^( >( [mZ[m[ZZn( >( [B Zr hr [ ZZZ[ZZZ Xm[MZ[mZ[Z][ [Zh [ZЭ[[[M[Z Z=Z[mZ hr hmZ[mZ[m[ZZZ[b [~( >( ZZ[^( >( [B Z=Z]h ZZ[}[[[ [[Z[[ZZMh( >( []hM[mZ]h Z [ ZZZZMZh [ [ ZM[MZ[ZZZ[b Z][cK[][[Z][ Z]ZZR hmZ[mZ[m[ZZZ[b [~( >( ZZ[^( >( [B [[Z[[ZЭZMh( >( []hM[mZ]h [b Z[>( >( [B Z][b[m[MZ[mZ[Z[ Z[]Z Z=[h ZZhM[mZ]h [`Z[Z[Zh Z( >( [B Z][b Z[Z]ZZ Z-Zh [h Z]ZZ[M[ZZ-Z]h( >( Z[^( >( [bZ[Z [Zh [Z[[[M[Z Z=Z[mZ [m[ZZn( >( [B Zr hMZ[mZ [h Z[][`ZMZ[[n( >( [B Zr [ZZZ[ Z=h Z[Z[ [mZ]h ZMh [[-[mZ]h Z [ Z[MZhKh ZZ]Z( >( [-ZY [Z[ [MZ[m[ZZ [h}Z hr [Zh [ZZMZh [Z[ZRЭh Z[Z[][MZ[m[mZ]h Z [Z[ [Z[m[MZ[MZ" Z>( >( []hMZ[]Z[b Zh ZЭ[( >( [mhM[mZ]h Z [ Z[Z[[[[" h=Z[[ZZ( >( [-Z [h Z Zh ZZZЭ[mZh( >( [MZ ZZ[B h=[ZZ[mh( >( [MZ [ [mZh Z[[h Zr]Z[][b Z[][`[mZ]h ZZ[]Zh[mZ]ZZ[h Kh ZZ]Z[-ZZ]h Z Z[Z[b Z][b ZMZ[[( >( [F[Zh [Z[[[M[Z [Z]ZZ [N( >( h [ ZZZ Z-ZZ[mZ][[[M[Z Z-Z[bЭZZ[]Z[b [ZZ[]ZZ=Zh ZZ-Z[mZZ[]Z[b Z=h hN( >( []Z Z-Z[mZZ[]Z[`[Z]h [ZhmZZZ[ [Z[ Z][[Z[]Z[b [ZZ[]ZZ=Zh Z hr Z[]Zh=Z[[ZZ[-ZZ]h [h [[mhB Zh ZZ]Z[-ZZ]h Z [MZ[Z[b h]h Z][mhBЭ[mZ]h [[ ZMZ[[( >( [B Z][b Zh ZZ]Z[-ZZ]h Z Z[Z[cY]h Z[mZZ Z=[mZ]Z Z][mhB2 [Zh Z ZZ[MZZ][[[#ZMh Z[B Zh Z[[.( >( Z[^( >( [b( >( [mZ]h[[" [Zh [Z[[[M[RPZ]ZZ[M[ZZ-Z]h( >( Z[]Z[MZ# K]ZZR [Zh Z [ Z][[ [[Z[[ZЭZMh( >( []hMZ ZMZh [Z]Z ZrrR[m[MZ[mZ[Z[ Z[]Z [Zh [Z[[[BЭ[Z]h Z[Z[Zh Z( >( [B Z][b Z[Z]ZZ Z-Zh [h Z]ZZ[M[ZЭZ-Z]h( >( Z[^( >( [b Z[][Z[mhM[mY# ZMh Z[B Zh Z[[.( >( Z[]Z[`Z[]Z [Zh [Z[[[M[ Z[Z[Zh Z( >( [B Zr [Zh Z]ZZ[brR Z]ZZЭ[M[ZZ-Z]h( >( Z[^( >( [b Z[Z][m[hr2 [Zh Z[b Zh Z[mZZZMhRR Z]ZZ[M[ZZ-Z]h( >( Z[^( >( [b Z[Z[ [[[[" [Zh [Z[[[M[Z[Z[=Z[Z]Z( >( [ Z[MZh [Z][hB Zr Z[Z]h[mZ][mhB [Z]h [Z[mZ[ [Z][h@Z-Z]h [MZ[b Z=Z[mZZ=Z[mZ Z=h Z[Z[ [Zr [~( >( ZZ[^( >( [B hr [Z[=ZЭ[Z][mhB# ZMh Z]h hZZh Z=[m[[㠭XZ][ZZZ[b [Zh [Z[[[M[Z]h Z [ Z[MZh [( >( [B Z][b hZZh[Z[Z( >( [mZ]h[[" Zh ZZ]Z[-ZZ]h[n( >( [][mZ[Z Z[m[Z[n( >( [B Z][`Z[m[Z[Z [ Z][h}ZZ-Zh [m[ZZb Z]ZZ[M[ZZ-Z]h hMZ[mZ [hZ [Zh Z-Z]h( >( Z[^( >( [b [MZ[[mZ[[h Z[mZZ]h( >( Z[]Z[b [Z][( >( ЭZ[]Z[b [[mZ[mZZ[mZZ( >( [ Z[Z[mZZZ[n( >( Z[^( >( [mZ [[m[Z[b Zph]h Z[mZZ [Z][( >( Z[^( >( [mZ Zh [Zh [Z[[h( >( Z[^( >( [m[mZ]h Z[MZh Z]Z( >( [ Z[MZh ZZh [[" Zr [ Zh Z[MZ[b][[h[[ Z[ZЭ[ [[Z]Z Z]ZZ[N( >( [[mZ]h#RX X [Z][ZZZ[b [Zh [Z[[[M[Z]h Z Z]ZZ[M[ZZ-Z]h( >( Z[^( >( [mZ##}ZZ+K[-Z-[^( >( h Z X X KK" XZ[=ZZZZ=h ZZZ[b [[[]ZZ[mZ]hpR`Bp2㐣2㐣2〣bR〣RPRB02 "`"㐣@Rpb㐣RPbpP@0 rpPp0rrrpb㐣b@B`BP"0P〣〣〣r〣b〣Bp2㐣### #0#@#PKZh [=ZZZ[MZZ][][m[hr [Zh Z [MZh [MZ[b ZZ[MZZ][P#`#p####XMZ[[mZZZ[MZZ][][m[hrR [Zh Z [MZh [MZ[b ZZ[MZZ][P# #0#@#P#`#pK]h ZZh ZZZ[MZZ][][m[hr# [Zh Z [MZh [MZ[b ZZ[MZZ][