Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 7

« Կենսաթոշակային ֆոնդերը կառավարվ‫ٳ‬մ են ռիսկերի դիվերսիֆիկացման սկզբ‫ٳ‬նքով. կառավարիչները ներդր‫ٳ‬մ չեն կատար‫ٳ‬մ ﬕայն ﬔկ ֆինանսական գործիք‫ٳ‬մ, օրինակ` ավանդ‫ٳ‬մ, այլ իրենց կողﬕց կառավարվող պորտֆելներ‫ٳ‬մ ներառ‫ٳ‬մ են տարբեր ակտիﬖեր՝ դրանով հնարավորինս նվազեցնելով ﬔր գ‫ٳ‬մարները կորցնել‫ٳ‬ ռիսկը: « Ֆինանսական ակտիﬖերի հիﬓական տեսակները Կանխիկ Օրինակներ Ռիսկի նկարագր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Կանխիկ Խնայողական և ընթացիկ հաշիﬖեր, կարճաժամկետ պարտատոմսեր, ցպահանջ ավանդներ, կամ կանխիկ գ‫ٳ‬մար, որը պահ‫ٳ‬մ ենք տանը Ռիսկը ցածր է, սակայն գ‫ٳ‬մարի գնող‫ٳ‬նակ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ընկն‫ٳ‬մ է, եթե գնաճի մակարդակը բարձր է այս գործիքների եկամտաբեր‫ٳ‬թյան մակարդակներից: Կոչվ‫ٳ‬մ են նաև դրամական շ‫ٳ‬կայի գործիքներ: Կայ‫ٳ‬ն եկամտային գործիքներ Ÿ Պետական պարտատոմսեր, տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների պարտատմոսեր, Ռիսկը ցածր է, և եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը` կանխատեսելի, սակայն պարտատմոսերի գները կարող են տատանվել: Ÿ Կոորպորատիվ պարտատոմսեր (ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների թողարկած պարտատոմսերը կոչվ‫ٳ‬մ են կոորպորատիվ) Գ‫ٳ‬մարի գնող‫ٳ‬նակ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ընկն‫ٳ‬մ է, եթե գնաճի մակարդակը բարձր է եկամտաբեր‫ٳ‬թյան մակարդակից: Ÿ Երկարաժամկետ ավանդներ Համարվ‫ٳ‬մ են նաև պարտքային արժեթղթեր: Բաժնետոմսեր (թողարկվ‫ٳ‬մ են ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների կողﬕց) Ներդր‫ٳ‬մ բաժնետոմսեր գնելով կամ ֆինանսական ﬕջնորդների ﬕջոցով, օրինակ` կենսաթոշակային ֆոնդերի ﬕջոցով: Ներդր‫ٳ‬ﬓերը գրեթե ﬕշտ գերազանց‫ٳ‬մ են գնաճի և այլ ֆինանսական գործիքների եկամտաբեր‫ٳ‬թյան մակարդակները և ապահով‫ٳ‬մ են ներդրված գ‫ٳ‬մարի աճ` ն‫ٳ‬յնիսկ ﬕ քանի անգամ: Համարվ‫ٳ‬մ են նաև բաժնային արժեթղթեր: Բաժնետոմսերին բնորոշ են գնային տա- տան‫ٳ‬ﬓերը (հնարավոր է` գները իջնեն, երբ ﬔնք ‫ٳ‬զենանք վաճառել, կամ հակա- ռակը): Ÿ Մեկ ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն‫ٳ‬մ ներդր‫ٳ‬մ կատարելը ռիսկային է: Ֆոնդ‫ٳ‬մ ներդր‫ٳ‬մ կատարելով` ռիսկը դիվերսիֆիկացվ‫ٳ‬մ է, սակայն ռիսկի մակարդակը կախված է ֆոնդ‫ٳ‬մ ներառված բաժնետոմսերի տեսակներից և քանակից: Գ‫ٳ‬յք Բնակարանի, հողատարածքի ձեռք բեր‫ٳ‬մ: Իրացվելի‫ٳ‬թյան ռիսկը բարձր է: Այլընտրանքային ներդր‫ٳ‬ﬓեր Թանկարժեք ﬔտաղներ, հնաոճ իրեր և այլն: Շ‫ٳ‬կայական պայմաններից կախված` ռիսկի մակարդակը անկանխատեսելի է: Արգելվ‫ٳ‬մ է կենսաթոշակային խնայող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններով ներդր‫ٳ‬ﬓեր կատարել անշարժ գ‫ٳ‬յքի, թանկարժեք ﬔտաղների կամ այլընտրանքային ներդր‫ٳ‬մային գործիքների ﬔջ, որոնք կոչվ‫ٳ‬մ են նաև ոչ ֆինանսական ակտիﬖեր և առավել ռիսկային են: 7