Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 6

Դիվերսիֆիկացիան` կ‫ٳ‬տակային ﬕջոցներով ներդր‫ٳ‬ﬓերի սկզբ‫ٳ‬նք Դիվերսիֆիկացիան գ‫ٳ‬մարի տեղաբաշխ‫ٳ‬ﬓ է տարբեր տեսակի ներդր‫ٳ‬մային գործիքներ‫ٳ‬մ կամ ակտիﬖեր‫ٳ‬մ, որն օգն‫ٳ‬մ է նվազեցնել ներդր‫ٳ‬ﬓե- րի (պորտֆելի) ռիսկը՝ վատ կառավարման կամ գ‫ٳ‬- մարի կորստի դեպք‫ٳ‬մ: Երբ ﬔնք կատար‫ٳ‬մ ենք ներդր‫ٳ‬մ ﬕաժամանակ տարբեր ակտիﬖեր‫ٳ‬մ, ապա ներդր‫ٳ‬մային գոր- ծիքների այդ ամբողջ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը կոչվ‫ٳ‬մ է պորտֆել: Պորտֆելային ռիսկերը նվազեցնել‫ٳ‬ նպատակով պետք է ակտիﬖերը դիվերսիֆիկացնել այնպես (այսինքն` որոշենք ﬔր գ‫ٳ‬մարների որ մասը ներ- դնել պարտատոմս‫ٳ‬մ, բաժնետոմս‫ٳ‬մ, ավանդ‫ٳ‬մ կամ այլ ակտիﬖեր‫ٳ‬մ), որ որևէ գործոնի ազդեց‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬ն պորտֆելի արժեքի ﬔծ‫ٳ‬թյան էական փոփո- խ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն չառաջացնի, քանի որ «խառը ներդր‫ٳ‬ﬓե- րը» (ﬕաժամանակ ներդր‫ٳ‬ﬓեր բաժնետոմսեր‫ٳ‬մ, պարտատոմսեր‫ٳ‬մ, ավանդներ‫ٳ‬մ) նվազեցն‫ٳ‬մ են այն հավանական‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը, որ բոլոր ակտիﬖերը ﬕ- աժամանակ կկորցնեն իրենց արժեքը: Պորտֆել‫ٳ‬մ ներառված յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր ակտիվ տար- բեր կերպ է արձագանք‫ٳ‬մ շ‫ٳ‬կայ‫ٳ‬մ տեղի ‫ٳ‬նեցող փոփոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններին, քանի որ պորտֆել‫ٳ‬մ նաև ներառված արժեթղթերը լին‫ٳ‬մ են կորպորատիվ և վարկային հիմքով: Ÿ Ÿ Կորպորատիվ արժեթղթերը կանոնադրական կա- պիտալը կազմող արժեթղթերն են` բաժնետոմ- սեր, բաժնեմասեր և փայեր: Վարկային հիմքով արժեթղթերն են ավանդային հավաստագրերը (սերտիֆիկատները), պարտա- տոմսերը և այլն: Եթե վարկի տոկոսադր‫ٳ‬յքը բարձրան‫ٳ‬մ է, ապա վարկային հիմքով արժեթղթերի գինը ն‫ٳ‬յնպես բարձրան‫ٳ‬մ է, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի գինը կարող է նվազել: Եթե պորտֆել‫ٳ‬մ ներառված են տարբեր արժ‫ٳ‬յթնե- րով դրամական ﬕջոցներ, ապա եթե ﬔկի փոխար- ժեքը իջն‫ٳ‬մ է, ապա մյ‫ٳ‬սինը բարձրան‫ٳ‬մ է (եթե դրաﬕ փոխարժեքը իջն‫ٳ‬մ է, դոլարի փոխարժեքը բարձրան‫ٳ‬մ է): 6 Կենսաթոշակային ֆոնդերը կառավարվ‫ٳ‬մ են ռիս- կերի «դիվերսիֆիկացման մոտեցմամբ». կառավա- րիչները ներդր‫ٳ‬մ չեն կատար‫ٳ‬մ ﬕայն ﬔկ ֆինան- սական գործիք‫ٳ‬մ, օրինակ` ավանդ‫ٳ‬մ, այլ իրենց կողﬕց կառավարվող պորտֆելներ‫ٳ‬մ ներառ‫ٳ‬մ են տարբեր ակտիﬖեր՝ դրանով հնարավորինս նվա- զեցնելով ﬔր գ‫ٳ‬մարները կորցնել‫ٳ‬ ռիսկը և ապա- հովելով հավասարակշռ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն հետևյալ կեր [YУ Z[ZZ=Z[^( >( [B Z[=Y ZZ[ZmZ]h Z Z]ZZ[M[ZZ-Z]h( >( Z[]Z[`[ Z[}[Z[bZZ[ZmZ]h Z Z[Z[ [[( >( Z[]Z[b hr Z]ZZ[M[ZZ-ZRЭh( >( Z[]Z[b [ZZmZ.( >( [mhMZ [ Z[MZ[Z[][mY [mZ]h ZMh( >( [MZ[]Z[`[[h [hmZ]Z[mZ]h( >( [B [mZ]h Z[Z]Z[[ Z-ZZ[mZ[]Z[b Zh ZZ]Z[-ZZ]h[MZ[[mZ[[h Z[Z][Y Z-ZZ[mZ][[[M[Z]h" Z[mZZhZZ [[=Zh( >( =Z]h Z [ Z[MZh ZZ[^( >( [n( >( Z[^( >( [mYЭZZ[ZmZ]h Z Z[Z[ [[( >( Z[]Z[b hr [ Z[MZh ZZ]hB Zh Zh[ZRЭZZ( >( Z[]Z[b Z[Z[ [[[MZ[b [ Z[}[Z[b[Z[ZZ]h Z ZMZ[Z]h [ZЭhmZZZhZZ[]Z hr [ Z[MZh ZZ]hB Zh Zh[Z]ZZ( >( Z[]Z[b Z[ZЭ[ [[[MZ[b [ZZmZ.( >( [mhM[mZ]h Z[b [ Z[MZ[Z[][mY [mZ]h ZMh( >( [MZ[]Z[`[[h [hmZ]Z[mZ]h( >( [B [mZ]h Z[Z]Z[[ ZZ[^( >( [b Z]ZZ[M[Z[]Z[b Z=[hЭZZhM[mZ]h Z[Z[mZB [Zh [Z[[[M[ hr Z[]Z[bXZ]Y[ ZZ[ZmZ]h Z [Z][ZZ[mZ]h Z [ Z[[h ZB Z}[( >( [@