Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 5

Ռիսկերի կառավարման ‫ٳ‬ղիները ֆոնդերի կառավարման գործընթաց‫ٳ‬մ Ռիսկերը կառավարել‫ٳ‬, վերահսկել‫ٳ‬ և չափել‫ٳ‬ հա- մար անհրաժեշտ է ստեղծել ռիսկերի կառավարման առողջ գործընթաց, որը պետք է կարգավորի ակ- տիﬖերը և պարտավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները` համաձայնեց- ված և ինտեգրված ձևով: Ÿ Ÿ Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչը պարտա- վոր է ներդնել ռիսկերի կառավարման արդյ‫ٳ‬նա- վետ համակարգ, որը հնարավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն կտա ցանկացած ժամանակ որոշել‫ٳ‬, գնահատել‫ٳ‬ և հսկել‫ٳ‬ բոլոր էական ռիսկերը, ինչպես նաև այդ ռիսկերի փոխադարձ կախված‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը: Ռիսկերի կառավարման համակարգը պետք է հա- մաչափ լինի կառավարչի գործ‫ٳ‬նե‫ٳ‬թյանը և կա- ռավարվող ֆոնդերի բն‫ٳ‬յթին, ծավալներին և բարդ‫ٳ‬թյանը՝ արտացոլելով կառավարչի գոր- ծ‫ٳ‬նե‫ٳ‬թյան շրջանակները: Ռիսկերի գնահատ- ման արդյ‫ٳ‬նավետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը պահպանել‫ٳ‬ նպա- տակով կառավարիչը պետք է՝ © Հաճախակի որոշի և գնահատի այն ռիսկերը, որոնք ազդ‫ٳ‬մ են իր նպատակների իրա- գործման վրա, և արձագանքի փոփոխվող ﬕջավայրին և պայմաններին: © Միջոցառ‫ٳ‬ﬓեր ձեռնարկի ռիսկերի կառա- վարման համակարգի սահմանման, գոր- ծարկման և կատարելագործման համար, ինչ- պես նաև բարձր մասնագիտական էթիկայի ստանդարտներ ներդնել‫ٳ‬ համար: © Սահմանի և մշտապես վերանայի ռիսկերի կա- ռավարման ամբողջ համակարգը: Նշված գործընթացը ներառ‫ٳ‬մ է ռիսկերի ընդ‫ٳ‬նելի մակարդակների, ինչպես նաև այդ ռիսկերի չափման և վերահսկման ﬕջոցների սահմա- ն‫ٳ‬մը: © Ստ‫ٳ‬գի, որ իր մոտ սահմանված ռիսկերի կա- ռավարմ ն համակարգը մշտապես գործ‫ٳ‬մ է արդյ‫ٳ‬նավետ, և անհրաժեշտ դեպքեր‫ٳ‬մ առ- կա են համապատասխան գործընթացներ՝ իր ռազմավար‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը փոփոխել‫ٳ‬ (ճշգրտել‫)ٳ‬ համար: Ÿ Կառավարչի մոտ պետք է ներդրված լինի լիազո- ր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների հստակ բաժան‫ٳ‬մ: Լիազոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն- ների բաժան‫ٳ‬մը պետք է արտացոլի այն ռիսկե- րի բն‫ٳ‬յթը և չափերը, որոնց հակված են կառա- վարիչը և նրա կառավարման ներքո գտնվող ֆոն- դերը: Ÿ Կառավարիչը պետք է ապահովի, որ ներքին հսկող‫ٳ‬թյան ﬔխանիզﬓերը գործարկվեն կա- ռավարչի բոլոր մակարդակներ‫ٳ‬մ և կազﬔն կա- ռավարչի առօրյա գործ‫ٳ‬նե‫ٳ‬թյան անբաժանելի մասը ինչպես կառավարման վերին մակարդա- կ‫ٳ‬մ, այնպես էլ յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր ստորաբաժանման մակարդակ‫ٳ‬մ: Ÿ Կառավարիչը պետք է ‫ٳ‬նենա ռիսկերի մշտադի- տարկման համարժեք համակարգ: Ռիսկերի կա- ռավարման համակարգը պետք է ապահովի, որ գործարքները կատարեն նման իրավաս‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն- ներ ‫ٳ‬նեցող անձինք՝ այն եղանակներով, որոնք թ‫ٳ‬յլատրել է կառավարիչը: Ÿ Կառավարիչը պետք է ներդնի արդյ‫ٳ‬նավետ ներքին հաշվետվողական‫ٳ‬թյան և հաղորդակ- ց‫ٳ‬թյան ﬔխանիզﬓեր: Ÿ Կառավարիչը պետք է ‫ٳ‬նենա շահերի բախման կարգավորման քաղաքական‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն, ներառյալ` դրա բացահայտման և վերանայման գործընթաց- ները, ինչպես նաև վարվելակերպի (էթիկայի) կա- նոններ ողջ անձնակազﬕ համար: 5