Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 3

Ռիսկերը RISK կենսաթոշակային խնայող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ կատարելիս Ռիսկերի իսպառ վերաց‫ٳ‬մը կամ բացառ‫ٳ‬մը հնարավոր չէ, սակայն ﬕշտ կարելի է դրանք կառավարել: Այդ գործընթացը ներառ‫ٳ‬մ է ﬕ քանի հիﬓական քայլեր, որոնք ամփոփվ‫ٳ‬մ են հինգ խմբերի ﬔջ. Սահմանել ռիսկը Բացահայտել և նկարագրել ռիսկերը, որոնք կարող են ազդել ծրագրի իրականացման ընթացքի կամ արդյ‫ٳ‬նքների վրա: 1 Գնահատել կամ դասակարգել ռիսկը Գնահատե լ կամ դասակարգել ռիսկը ՝ որոշելով ռիսկի աստիճանը , ինչը տեղի ‫ٳ‬նենալ‫ٳ‬ հավանական‫ٳ‬թյ ա ն ‫ٳ‬ հետևանք ի համակց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նն է : Վերահսկել և վերանայել ռիսկը Ռ իսկերի կառավար‫ٳ‬մը շար‫ٳ‬նակական գործընթաց է , որը պահանջոմ է վերահսկ ‫ٳ‬մ և վերանայ ‫ٳ‬մ : 3 5 2 Վերլ‫ٳ‬ծել ռիսկը Որոշել յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր ռիսկի տեղի ‫ٳ‬նենալ‫ٳ‬ հավանական‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը և հետևանքները: Ֆինանսական շ‫ٳ‬կայ‫ٳ‬մ գործող ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները, տվյալ պարագայ‫ٳ‬մ` կենսաթոշակային ֆոնդերի կա- ռավարիչները, պարտավոր են ռիսկերի կառավա- ր‫ٳ‬մ կատարել: Նրանք պետք է ‫ٳ‬նենան ռիսկերի կա- ռավարման ճկ‫ٳ‬ն համակարգ, և ﬔզանից յ‫ٳ‬րա- քանչյ‫ٳ‬րը ն‫ٳ‬յնպես գիտակց‫ٳ‬մ է սա ‫ٳ‬ բարձրաձայ- ն‫ٳ‬մ հարցադր‫ٳ‬ﬓերի ﬕջոցով՝ իսկ ի՞նչ երաշխիք կա, որ ես իմ ﬕջոցները կստանամ կենսաթոշակա- յին տարիք‫ٳ‬մ, որտե՞ղ են ներդրվել‫ٳ‬ ﬔր ﬕջոցնե- րը, ինչ‫ٳ‬՞ են կենսաթոշակային ﬕջոցները կառա- վար‫ٳ‬մ մասնավոր ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները և այլն: 4 Որոշել վերաբերմ‫ٳ‬նքը ռիսկի նկատմամբ Սա նա և կոչվ‫ٳ‬մ է «Ռիսկերի արձագանքման պլանավոր‫ٳ‬մ»: Մշակել ռազմավար‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ռիսկերին համարժեք պատասխան տալ‫ٳ‬ համար: Ռիսկերի բացասական ազդեց‫ٳ‬թյան ﬔղմացման և դրական ազդեց‫ٳ‬թյան հավանական‫ٳ‬թյան ﬔծաց- ման համար անհրաժեշտ է ռիսկերը սահմանել, վեր- լ‫ٳ‬ծել, գնահատել, դասակարգել և վերահսկել՝ ըն- դ‫ٳ‬նել‫ٳ‬, նվազեցնել‫ٳ‬, փոխանցել‫ٳ‬, խ‫ٳ‬սափել‫ٳ‬ կամ ն‫ٳ‬յնիսկ օգտագործել‫ٳ‬ համար: ՀՀ կառավար‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը հստակ սահմանել է կ‫ٳ‬տա- կային կենսաթոշակային համակարգի գործարկման հետ կապված ռիսկերը, նշել դրանց կառավարման իրականաց‫ٳ‬ﬓ ապահովող մարﬕնները, ‫ٳ‬ղիներն ‫ٳ‬ գործիքակազմը: Կենսաթոշակային խնայող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների հետ կապված ﬔզ անհանգստացնող ռիսկերը, որոնք մասամբ կապ- ված են որտե՞ղ և ինչպե՞ս են ներդրվել‫ٳ‬ ﬔր ﬕջոցները հարցի հետ, ‫ٳ‬նեն իրենց պատասխանը Կ‫ٳ‬տա- կային կենսաթոշակների մասին օրենք‫ٳ‬մ, որը սահման‫ٳ‬մ է որ, նպատակ ‫ٳ‬նենալով առավելագ‫ٳ‬յնի հասց- նել ներդր‫ٳ‬ﬓերի արդյ‫ٳ‬նավետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը՝ հօգ‫ٳ‬տ կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչի մասնակիցների, պարտադիր կեն- սաթոշակային ֆոնդերի ներդր‫ٳ‬ﬓերը պետք է հիﬓված լինեն հետևյալ սկզբ‫ٳ‬նքների վրա. 1) ակտիﬖերի ապահով‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն և եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն, 2) ռիսկերի դիվերսիֆիկացիա, 3) համարժեք իրացվելի‫ٳ‬թյան ապահով‫ٳ‬մ: Մեկ այլ հարցի պատասխան, թե ինչո՞վ է պայմանավորված կենսաթոշակային ֆոնդերի տարբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը, ‫ٳ‬նի պատասխան նշված սկզբ‫ٳ‬նքներից 2-րդով՝ ռիսկերի դիվերսիֆիկացիայով: Այս սկզբ‫ٳ‬նքը պայմանավո- ր‫ٳ‬մ է ֆոնդի ռիսկի աստիճանը, այսինքն` առաջակվող ֆոնդերից որն է ավելի ռիսկային, և որը` քիչ ռիսկային: 3