Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 18

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի հիﬓական ց‫ٳ‬ցանիշներ 30.03.2018 հազ. ՀՀ դրամ Հավասարակշռված ֆոնդեր Պահպանողական ֆոնդեր Կայ‫ٳ‬ն եկամտային ֆոնդեր Ընդաﬔնը այդ թվ‫ٳ‬մ արտարժ‫ٳ‬յթ Ընդաﬔնը այդ թվ‫ٳ‬մ արտարժ‫ٳ‬յթ Ընդաﬔնը այդ թվ‫ٳ‬մ արտարժ‫ٳ‬յթ Ընդաﬔնը այդ թվ‫ٳ‬մ արտարժ‫ٳ‬յթ Զ‫ٳ‬տ ակտիﬖերի արժեք (NAV) 1,969,865 - 107,695,753 - 1,121,743 - 110,787,362 - Դրամական ﬕջոցներ և ավանդներ 460,196 6,602 34,958,074 109,988 281,621 14,710 35,699,891 131,301 Պարտատոմսեր, այդ թվ‫ٳ‬մ 1,002,898 115,026 43,491,862 5,112,806 681,297 131,732 45,176,056 5,359,563 ՀՀ պետական պարտատոմսեր 600,631 - 34,157,586 385,305 366,526 - 35,124,743 385,305 402,266 115,026 9,334,276 4,727,501 314,771 131,732 10,051,313 4,974,258 504,358 504,358 28,401,760 28,401,760 155,310 155,310 29,061,429 29,061,429 4,765 - 948,331 - 4,574 - 957,670 - 1,972,217 625,986 1,122,801 301,752 110,895,046 34,552,293 Ընդաﬔնը պարտավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ 2,352 - 104,275 - 1,058 - 107,685 - Փայի հաշվարկային արժեք (ՀՀ դրամ) 1,467 X 1,445 X 1,470 X X X Ֆոնդերի եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն տեղծման պահից %¹ 46.67% X 44.48% X 46.99% X X X Ֆոնդերի եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն արեսկզբից %¹ 1.62% X 1.66% X 2.29% X X X այլ պարտատոմսեր Բաժնային արժեթղթեր² Այլ ակտիﬖեր Ընդաﬔնը ակտիﬖեր 107,800,028 33,624,554 ¹ Եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նն արտահայտված է հաշվետ‫ٳ‬ ամսվա վերջին և նախորդ աﬕսների վերջին օրերի, հաշվետ‫ٳ‬ տարեսկզբի և ֆոնդերի ստեղծման պահի դր‫ٳ‬թյամբ և հաշվարկված է ՀՀ ԿԲ Խորհրդի կողﬕց 06/03/2012-ին հաստատված «ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐ‫﬘ؤ‬ԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆ‫ؤ﬘ؤ‬ՆԸ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐ‫﬘ؤ‬ԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎ‫﬘ؤ‬ԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ» կանոնակարգ 10/17-ի պահանջներին համապատասխան: ² Բաժնային արժեթղթերը ներառ‫ٳ‬մ են բաժնետոմսեր փայամասնակց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ ինդեքսային և այլ ֆոնդեր‫ٳ‬մ ինչպես նաև այլ փայամասնակց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ: Աղբյ‫ٳ‬րը՝ https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.aspx www.ePension.am ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ