Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 17

Ֆոնդեր և կառավարիչներ Կառավար‫ٳ‬մ է հետևյալ ֆոնդերը՝ Կառավար‫ٳ‬մ է հետևյալ ֆոնդերը՝ ԿԱՅ‫ؤ‬Ն ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ԿԱՅ‫ؤ‬Ն ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ (ՑԱԾՐ ՌԻՍԿԱՅԻՆ) (ՑԱԾՐ ՌԻՍԿԱՅԻՆ) ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսեր 23% CQFIX Կանխիկ ﬕջոցներ 7% 100 % 60 % 40 % Պարտատոմսերի ֆոնդերի փայեր 14% Պարտքային գործիքեր ՀՀ դրամ Արտարժ‫ٳ‬յթ AMFIX Ավանդներ 22% ՀՀ պետական պարտատոմսեր 34% ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ (ՄԻՋԻՆ ՌԻՍԿԱՅԻՆ) (ՄԻՋԻՆ ՌԻՍԿԱՅԻՆ) Կանխիկ ﬕջոցներ 6% ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսեր 6% CQCON Ավանդներ 28% 25 % 60 % 40 % Պարտքային գործիքեր Բաժնային արժեթղթեր AMCON ՀՀ դրամ Արտարժ‫ٳ‬յթ 75 % Բաժնետոմսերի ֆոնդերի փայեր 18% ՀՀ պետական պարտատոմսեր 32% ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ (ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԱՅԻՆ) (ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԱՅԻՆ) CQBAL ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսեր 31% 50 % 60 % Պարտատոմսերի ֆոնդերի փայեր 17% Պարտքային գործիքեր Բաժնային արժեթղթեր 40 % 50 % Պարտատոմսերի ֆոնդերի փայեր 10% ՀՀ դրամ Արտարժ‫ٳ‬յթ Ավանդներ 5% AMBAL Կանխիկ ﬕջոցներ 19% ՀՀ պետական պարտատոմսեր 23% Բաժնետոմսերի ֆոնդերի փայեր 5% 17