Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 16

Ուղեց‫ٳ‬յց Ինչ ֆոնդ ընտրել Կենսաթոշակային ֆոնդերի պորտֆելների (տարբեր ֆինանսական գործիքներ‫ٳ‬մ կատարված ներ- դր‫ٳ‬ﬓերի ամբողջ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը) հստակ և երաշխավոր- ված եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն չենք կարող նշել, քանի որ դա կախված է ֆինանսական շ‫ٳ‬կայ‫ٳ‬մ տեղի ‫ٳ‬նե- ցող գործընթացներից, սակայն ըստ ռիսկայն‫ٳ‬թյան աստիճանի` որքան ﬔծ է ռիսկը, այնքան ﬔծ է եկամտաբեր‫ٳ‬թյան բարձր մակարդակի ակնկալի- քը, և հակառակը: Ֆոնդի ընտր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը կախված է նաև ռիսկի դիﬔլ‫ٳ‬ ﬔր հակված‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նից, որը սովորաբար որոշվ‫ٳ‬մ է հետևյալ կերպ՝ Ÿ որքա՞ն գ‫ٳ‬մար ենք պատրաստ կորցնել, Ÿ ո՞րն է ներդրման նպատակը, որքա՞ն է նեդրման ժամանակահատվածը և որքա՞ն եկամ‫ٳ‬տ ենք ‫ٳ‬զ‫ٳ‬մ ստանալ, Ÿ ինչիպիսի՞ն է ռիսկի նկատմամբ ﬔր անհատա- կան հակված‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը: Վիճակագր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը վկայ‫ٳ‬մ է, որ երիտասարդ տարիք‫ٳ‬մ մարդիկ հակված են ներդր‫ٳ‬մ կատարել բարձր ռիսկ ‫ٳ‬նեցող ֆինանսական գործիքներ‫ٳ‬մ: Սակայն հետագայ‫ٳ‬մ՝ կենսաթոշակային տարիքին մոտենալ‫ٳ‬ն զ‫ٳ‬գահեռ, նրանք իրենց խնայող‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬նները տեղափոխ‫ٳ‬մ են ցածր ռիսկ ‫ٳ‬նեցող ֆի- նանսական գործիքներ: Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ ընտրելիս պետք է հիշել, որ որքան բարձր է ռիսկը, այնքան բարձր է դրա դիմաց ակնկալվող եկամտի չափը, և հակառակը: Նշ‫ٳ‬մ ենք ակնկալվող, քանի որ դա չի նշանակ‫ٳ‬մ, որ բարձր ռիսկ ‫ٳ‬նեցող ֆոնդը ընտրելիս ﬕանշանակ բարձր եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն է ապա- հովվել‫ٳ‬: Պարզապես, լրաց‫ٳ‬ցիչ ռիսկ ստանձնել‫ٳ‬ կամ ռիսկի ավելի բարձր մակարդակի դիﬔլ‫ٳ‬ հա- մար, ներդրողն ակնկալ‫ٳ‬մ է լրաց‫ٳ‬ցիչ «պարգևատ- ր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն» կամ փոխհատ‫ٳ‬ց‫ٳ‬մ (եկամ‫ٳ‬տ): Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտա- բեր‫ٳ‬թյան մակարդակները յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր օր կարող ենք տեսնել` երկ‫ٳ‬ կառավարիչների պաշտոնական կայքեր‫ٳ‬մ՝ www.c-quadrat-ampega.am 16 www.amundi-acba.am Կ‫ٳ‬տակային կենսաթոշակային համակարգի դեպ- ք‫ٳ‬մ ռիսկերի կառավար‫ٳ‬մը համալիր գործընթաց է, որ‫ٳ‬մ պատասխանատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն կր‫ٳ‬մ են տարբեր մարﬕններ, այդ թվ‫ٳ‬մ ﬔնք՝ որպես մասնակիցներ: Մենք կարող ենք հետևողական‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ց‫ٳ‬ցաբերել ﬔր ﬕջոցների կառավարման արդյ‫ٳ‬նքների ‫ٳ‬ղղ‫ٳ‬- թյամբ և. Ÿ ֆոնդ ‫ٳ‬ կառավարիչ փոխելով՝ հաղորդագր‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬ն հասցնենք կառավարչին, որ շահագրգռված լինեն ﬕջոցների արդյ‫ٳ‬նավետ կառավար‫ٳ‬մ կա- տարել, որպեսզի մասնակից չկորցնեն, կամ՝ Ÿ հետևելով ﬔր կ‫ٳ‬տակային ﬕջոցների՝ ժամանա- կին և ճիշտ չափով փոխանցմանը ﬔր կենսաթո- շակային հաշվին՝ կնպաստենք, որ համապա- տասխան մարﬕնները զգոն‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն կց‫ٳ‬ցաբերեն ժամանակին կ‫ٳ‬տակային ﬕջոցների փոխան- ց‫ٳ‬մը ապահովել‫ٳ‬ համար, իսկ դա չիրականաց- նել‫ٳ‬ պարագայ‫ٳ‬մ կվճարեն տ‫ٳ‬յժ և տ‫ٳ‬գանք, եթե ﬔղավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը իրենցն է: Բացի վերոնշյալը, կ‫ٳ‬տակային կենսաթոշակային համակարգի է‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նն այն է, որ ﬔզանից յ‫ٳ‬րա- քանչյ‫ٳ‬րը կ‫ٳ‬տակ‫ٳ‬մ և ապահով‫ٳ‬մ է իր կենսաթո- շակը իր կ‫ٳ‬տակած գ‫ٳ‬մարների չափով, այլ ոչ թե ստանալ‫ٳ‬ է կենսաթոշակ՝ հիﬓված աշխատանքա- յին ստաժի տարիների վրա: Ուստի, լինելով չգրանցված աշխատող կամ չց‫ٳ‬ցադ- րելով իրական եկամ‫ٳ‬տները՝ քաղաքացին «կշահի» այսօր, սակայն, հասնելով կենսաթոշակային տարի- քի, կկանգնի ֆինանսական եկամ‫ٳ‬տներ չ‫ٳ‬նենալ‫ٳ‬ ռիսկի առջև՝ աշխատանքային տարիների ընթաց- ք‫ٳ‬մ բավարար ﬕջոցներ խնայել‫ٳ‬ հնարավոր‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬նը բաց թողնել‫ٳ‬ պատճառով: