Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 15

Գործառնական ռիսկ՝ ֆոնդի կառավարման գործ- ընթացներ‫ٳ‬մ կորստի հնարավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նն է պայմա- նավորված ներքին գործընթացների ոչ համար- ժեք‫ٳ‬թյամբ, ծրագրային և տեխնիկական համա- կարգերի խափանմամբ, մարդկային գործոնով կամ արտաքին ազդեց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններով: Այս ռիսկը նվա- զեցնել‫ٳ‬ նպատակով, անընդհատ մոնիտորինգի են ենթարկվ‫ٳ‬մ ներքին գործընթացները, հնարավո- րինս ավտոմատացվ‫ٳ‬մ են ռիսկային գործառ‫ٳ‬յթ- ները, ինչպես նաև օգտագործվ‫ٳ‬մ են պահ‫ٳ‬ստային տեխնիկական և ծրագրային համակարգերի հնա- րավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները, տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը պարբերա- բար պատճենվ‫ٳ‬մ է և պահվ‫ٳ‬մ առանձին վայր‫ٳ‬մ, ցանկացած պահին այն վերականգնել‫ٳ‬ նպատա- կով, որտեղ որ հնարավոր է կիրառվ‫ٳ‬մ է երկ‫ٳ‬ անձի կողﬕց կարևոր գործառ‫ٳ‬յթների կնկնակի իրակա- նաց‫ٳ‬մ, կամ ստ‫ٳ‬գ‫ٳ‬ﬓերի և հաստատ‫ٳ‬ﬓերի տարբերակը: Դեֆոլտային ռիսկ՝ ընկեր‫ٳ‬թյան սննկացման ռիսկ: Կենսաթոշակային ֆոնդը չի կարող սննկանալ, իսկ ֆոնդի կառավարչի սննկացման դեպք‫ٳ‬մ պարտա- դիր կենսաթոշակային ֆոնդը այլ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի է փոխանցվ‫ٳ‬մ: Բացի այդ գո- յ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬նի երաշխիքային ֆոնդ, որը երաշխավո- ր‫ٳ‬մ է մասնակցի օգտին կատարված կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերը: Նյ‫ٳ‬թի պատրաստման համար օգտվեցինք` http://capitalfunds.am/wp-content/uploads/2015/03/ CAM-GSF_FUND_RULES.pdf Չինարեն‫ٳ‬մ ՌԻՍԿ բառը կազմված է երկ‫ٳ‬ մասից Առաջին մասը թարգմանվ‫ٳ‬մ է ՎՏԱՆԳ իսկ երկրորդ մասը՝ ՀՆԱՐԱՎՈՐ‫ؤ﬘ؤ‬Ն 15