Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 14

թղթի թողարկողի կամ Ֆոնդի հաշվին իրականաց- ված որևէ գործարքի մյ‫ٳ‬ս կողﬕ իր պարտավոր‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬նները լրիվ կամ մասնակի չկատարել‫ٳ‬ ռիսկն է (օրինակ` գնել ենք որևէ ընկեր‫ٳ‬թյան պարտատոմս 100 000 դրամով և 1 տարի հետո պետք է ստանանք 100 000 դրամը և տոկոսագ‫ٳ‬մար 15 000 դրաﬕ չափով, բայց 1 տարի հետո ըկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը չի կա- րողան‫ٳ‬մ վճարել): Վարկային ռիսկը նվազեցնել‫ٳ‬ նպատակով Ֆոնդի ներդր‫ٳ‬ﬓերը դիվերսիֆի- կացվ‫ٳ‬մ են, և նախապատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը տրվ‫ٳ‬մ է ցածր վարկային ռիսկ ‫ٳ‬նեցող գործընկերներին (օրինակ՝ ՀՀ օրենսդր‫ٳ‬թյամբ սահմանված է, թե ինչ տեսակի ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների արժեթղթեր‫ٳ‬մ կամ երկրների պարտատոմսեր‫ٳ‬մ կարող են ներդրվել կենսաթո- շակային խնայող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները): Հաշվարկային ռիսկ՝ արժեթղթերի կամ ակտիﬖերի հաշվարկային համակարգ‫ٳ‬մ գործարքի ժամանա- կին կամ ամբողջ‫ٳ‬թյամբ չկատարվել‫ٳ‬ ռիսկն է` պայ- մանավորված գործարքի մյ‫ٳ‬ս կողﬕ իր պարտավո- ր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները ժամանակին կամ ամբողջ‫ٳ‬թյամբ չկա- տարել‫ٳ‬ հանգամանքով: Հաշվարկային ռիսկը նվազեցնել‫ٳ‬ նպատակով գործարքներն հիﬓակա- ն‫ٳ‬մ իրականացվ‫ٳ‬մ են կարգավորվող շ‫ٳ‬կանե- ր‫ٳ‬մ, որտեղ գործ‫ٳ‬մ է «առաք‫ٳ‬մ` վճարման դիմաց» սկզբ‫ٳ‬նքը: Ֆոնդային բորսան (կամ արժեթղթերի կարգավոր- վող շ‫ٳ‬կան) կազմակերպված շ‫ٳ‬կա է, որտեղ գնվ‫ٳ‬մ և վաճառվ‫ٳ‬մ են բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և այլ արժեթղթեր: ֆոնդային բորսան զբաղվ‫ٳ‬մ է արդյ‫ٳ‬նավետ առևտրի իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմամբ: Ոչ բոլոր արժեթղթերը կարող են շրջանառվել բորսայ‫ٳ‬մ. թ‫ٳ‬յլատրվ‫ٳ‬մ են ﬕայն այն արժեթղթերը, որոնք համապատասխան‫ٳ‬մ են բորսայի պահանջներին: Իրացվելի‫ٳ‬թյան ռիսկ՝ ֆոնդի ակտիﬖերը ժամա- նակին և սահմանված արդարացի գնով իրացնել‫ٳ‬ կամ պարտավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները ժամանակին և պատ- շաճ կատարել‫ٳ‬ անհնարին‫ٳ‬թյան ռիսկն է: Ոչ իրացվելի արժեթղթերը, որպես կ umn5m5huo5hunhu Bk*l+5m5ium5huoiuk5j5hhu5lu5iukhum5ohuhiu8*l+5jumx*l+5m5n5kul5hKBo*l+5uiuk8*l+5l5hum5hu5j5huuoiuk5j*l+5jumuhum5o5joukj.5huuoiuk8*l+5jumuhum5o5joukj5mohuiiuumiuk8*l+5mnhuohukn5oen5mi5j5miu5i58*l+;$iu5j5i5joiu5oujjkhuuo*l+5m5ium55en5mBMi5j5hukoj%iu5j;%H5m5huouj5khu5n5l5i5miu5i55oiuk5khu5lhKBjhum5kiuo5nhu5o5humujm5hu5jiujuljuiu8*l+5m5khum5nhul5oiukhhumkhumujm5l5humj%iu8*l+5m5,huuj5humui 5khu5n5l5ium5uhBohuhn55koiuk5hukhumumuhuk5hn55kj5miu5j5huuoiuk5j*l+5jumuhumo5joukj5mohuiiuumiuk8*l+5mnhuohukn5obhul5huo8*l+5j5o5joukgH5bhul5huo8*l+5j5humolhu8*l+5mhuk*l+5jumuhumoumhukhuum5hum5humhn55k*l+5jumuhum5khum5i5johuon55muhukhn55kn5l*l+5jumx*l+5mmiu5j5l5iuohum5n5o5j5kn5l%uH5j5nhulj5mi8*l+5mohuk5hukoj%iu5j5kn55ouoj5khum5n5numnuhuum5humo5joukm5i 5k*l+5ohukhumujm5l5hum5hukhu5h*l+5m5n5mi5j5nhul5hKBo8*l+5m5khu5iuk5j5i5huouiuk5l5ouk*l+5m5i5khuo5huohu5nujm5n55niuouijµn5mi5j5hukoj%iu5j5khuo5huohu5oium55hmhul5huooiumu5iumoui58*l+5jumuhum55n5mi5j5khumn5mmiu5j5nhul5humnmiu5jml5hum5hunhuohuoukuhum5,umuoH5nhul5jm5n5mi5iu5j5nhul5huo8*l+i5a,ucu-5,ue5eu-a5-e5cH5,u;%5mjhH5j5mkiu8*l+5jumx*l+5mj N.un5lhu5kn5lj5o5jouk 5hu5jiujx*l+5ljH;歵ohulhuo5n5lmiu5j;5kn5nKBo*l+5m5ium5jun5lhu5kn5lmiu5eu5jmhukgH0\p50KBp5j5mkiu8*l+5jumx*l+5mmiu5j ugH5huo5humlujm5hu5jiujuljuj5hmjµhumuhumkhuk5j8*l+5ll*l+5jumuhum5h5n5n5kx*l+5jumuhum5o5joukm5igBjun5lhu5kn5lj5l5iuo5khunohuk5humhhu5iumnhuouo5l5humhhKBm5hum5miu5j5j5l5humuo5hhuk5n5o5nhumum5humhuon55ohuk 5u5jBmhuk5khuo5huohu5m5hum5oukuhuk5miu5j5nhuolhuo5n5oN.un5lhu5kn5lj5o5joukj5mohuihuh*l+5mumj5l5huouumiuk8*l+5mnhKBohukn5o5en5mi5j5miu5i58*l+;$iu5j5i5joiu5oujjkhuuo*l+5mium55jun5lhu5kn5lmiu5j5hn55k*l+5mix*l+5jumx*l+5mj5oiu5k8*l+5ko*l+5m5m5n5mjjun55jmhj5i5iumjuhu5ko*l+5me5hulhu5hukhum5o5joukgH5miu5i58*l+;$iu5j5hu5jiu5j5o5hBl5mhu5huon55ihhuk5j5huii5iux*l+5jumx*l+5m8*l+5miuun5l5humhhu5iKBmnhuouo5ihu5hhux*l+;$iu5j5khum5j5hui5hu5lx*l+5jumx*l+5mmiu5jµj5l5humuo5hhuk8*l+5o5joukm5i5humum5iu5k5miu8*l+5m 5n55oiul5miu Bi55o*l+5m5ium5en5mi5j5hukoj%iu5j 5u5jmhuk5j5huohukhum%unhuohumu5j5n5n5kx*l+5jumx*l+5mj N.5huohukhum5o5joukgH5n5mi5j5hn55k*l+5mix*l+5jumuhum5hmhuhhKBohuo8*l+5m5u5iumoui58*l+5jumuhum5n5n5kx*l+5jumuhum5o5joukm5i5humuijuo*l+5m5miu5i58*l+5m5humujm5n5mi5iu5j5m5huoumhuon55huniuoXkiumouhujun5mhukhumujm5n5mi5iu5j5n5k5n55oj5khu5hhuon55n5l,u5jiujuljuiu5j5m*l+5khum5khu5hhuon55n5l55l5hu5khumujmu5iumoui58*l+5jumuhum5n5n5kx*l+5jumx*l+5mmiu5j