Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 12

Կենսաթոշակային ֆոնդերի տեսակները Պահպանողական ֆոնդ (ﬕջին ռիսկային) Հայաստան‫ٳ‬մ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոն- դերը տարբերվ‫ٳ‬մ են իրենց ներդր‫ٳ‬մային պորտֆե- լի կառ‫ٳ‬ցվածքով՝ որ մասն է ներդրվել‫ٳ‬ ցածր ռիսկ ‫ٳ‬նեցող ֆինանսական գործիքներ‫ٳ‬մ (կայ‫ٳ‬ն եկամտային գործիքներ, օրինակ՝ պարտատոմսեր և ավանդներ), և որ մասը՝ բարձր ռիսկ ‫ٳ‬նեցող գոր- ծիքներ‫ٳ‬մ (օրինակ` բաժնային արժեթղթեր‫ٳ‬մ՝ բաժ- նետոմսեր, բաժնետոմսերով ամրագրված իրա- վ‫ٳ‬նքներին համարժեք իրավ‫ٳ‬նքներ տվող այլ ար- ժեթ‫ٳ‬ղթ և այլն): Ներդր‫ٳ‬մային պորտֆելի կառ‫ٳ‬ց- վածքը պայմանավոր‫ٳ‬մ է ֆոնդի տատանողակա- ն‫ٳ‬թյան ց‫ٳ‬ցանիշի ձևավոր‫ٳ‬մը, որն էլ բն‫ٳ‬թա- գր‫ٳ‬մ է ֆոնդի ռիսկայն‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը: Ֆոնդի ակտիﬖերի ﬕնչև 25%-ը կարող է ներդրվել բաժնային արժեթղթեր‫ٳ‬մ և դրանց վրա հիﬓված ածանցյալ գործիքն VZfϊVZVVVVVVVV[VZV+VVVVVVV؀ԔVVVVZVVVZVZVVVVZVZVVVV+VVZVVZVVZfϊVаVZVVVVVV؃VߊfϊVVVVVVZVVZVVZfϊVа+VVVVVVVZfϊVЃZVVVVVVVVVZVZfϊVVVVV؃ZVVVVZfϊVа+VZVVZVVVV[VZVVVZVZVfϊVЃVV؃VVZVVVVVV+VZVVVVVVZfϊVЃZVVVVVVVZfϊV+VVVVVVZVVVVVVVZVVVVVZVZVVVVVVVVؤ+V[VVVVVVVV[VZVWVVZVVVZVVȃVVVZVZVVV+VVVVVVVV؃VZVVVVVVZfϊVЃZVZVVZVZVVVOVVV+VVVVZVVVVVZVVZVVZfϊVZVVVVVVVV[VZV+VVVVVVV؀VVVVZVVVZVZVVVVZVZVVVV+VVZVVZVVZfϊVаVZVVVVVV؃VߊfϊVVVVVVZVVZVVZfϊVа+VVVVVVVZfϊVЃZVVVVVVVVVZVZfϊVVVVV؃ZVVVVZfϊVа+VZVVZVVVV[VZVVVZVZVfϊVЃVV؃VVZVVVVVV+VZVVVVVVZfϊVЃZVVVVVVVZfϊV+RVVVVZVZfϊVVVVV؃ZVVVZVVVVۊfϊVVVVـVVVVVVV+VVVVVVV؃ZVVVVZVVVVVVVVZV؃VVVt+RVV׊fϊV؃VVVVVVVVV؃ZVVVZVVZVVVVVVVVؤ+V[VVVVVVVV[VZVVVVZVZVfϊVЃVVVZVZV+VVV؃VVZVVZVVZfϊVаVZVVVVVV؃VߊfϊVVVVVVZVVZVV+ZfϊVаVVVVVVVZfϊVЃZVVVVVVVVVZVZfϊVVVVV؃ZVVش+VVZfϊVаVZVVZVVVV[VZVVVZVZVfϊVЃVV؃VVZV+VVVVVVZVVVVVVZfϊVЃZVVVVVVVZfϊVV[VVVVVV+VV[VZVVVV؃VVZVVȃVVZVZVVVVVVVVVVV؃VZVV+VVVVZfϊVЃZVZVVZVZVVVOVVVVVVVZVVVVVZ+VVZVVZfϊV+RRVbVRRRVV?RVRVV+RVV+RVV#V RRRVVRV;RV7RVCRRVV3V;RR+ZVVZVVVVVVVV؃WVVV؃VVVVVVVV؃VVZVZVVVVVVVV+VRVCRVCbV(+VRVCRVCbV+VVZVVVVVV(ԔԔ+VVVVVVVVV+VVZVVVVVV+VRVCRVCbV(+VVVVVVVVV+VGRRV@V3RV7RVRV/RVV3RV7RRRVCVV@V3RV7R+VGRRV@RRRVV?RRRVCbcbVVRV/RVRRRVV?RRRVCbcbVRRVCVV@RRRVV?RRRVCbcbV+RVVVVVVVVVVVVV؃ZVVVVZVVVVVVVVVZfϊVVVV؃ZfϊZVVVVVVZV+VVVVVVVVVVVVZZfϊVЃVVVVVVfϊVЃVVذfϊVVVZVVVVZVVVVVVVZVVV+VVZVVVVVVZVV׊fϊVZVVZVVVZVVVVZVVVZVVVVVVVVV(+VVZVVVVVV