Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 11

Ռիսկ - եկամ‫ٳ‬տ Ներդր‫ٳ‬մային գործ‫ٳ‬նե‫ٳ‬թյան երեք հիﬓական բն‫ٳ‬թագրիչներն են՝ սպասվող եկամ‫ٳ‬տ, ռիսկ և իրացվելի‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն: « Որքան բարձր է կենսաթոշակային ֆոնդի ռիսկայն‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը, այնքան ավելի ﬔծ է բարձր եկամտի հավանական‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը: « Բաժնետոմս Եկամ‫ٳ‬տ Կախված ներդրման տեսակից՝ եկամտի ստացման ձևերն են` Ÿ տոկոսագ‫ٳ‬մար (ստացվ‫ٳ‬մ է գ‫ٳ‬մարը որպես ավանդ, խնայողական հաշիﬖեր‫ٳ‬մ կամ այլ կա- յ‫ٳ‬ն եկամտային գործիքներ‫ٳ‬մ ներդր‫ٳ‬մ կատա- րելիս), Ÿ շահ‫ٳ‬թաբաժիններ կամ դիվիդենտներ (եկա- մ‫ٳ‬տները ստացվ‫ٳ‬մ են բաժնետոմսեր‫ٳ‬մ ներդր‫ٳ‬մ կատարելիս), Ÿ վարձավճար (գ‫ٳ‬յքը վարձակալ‫ٳ‬թյան տրամադ- րել‫ٳ‬ դիմաց ստացվող եկամ‫ٳ‬տ), Ÿ գնի հավելաճ (վաճառքի և գնման գների տարբե- ր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նից ստացվող եկամ‫ٳ‬տ): Ռիսկ Ցանկացած ներդր‫ٳ‬մ ռիսկային է համարվ‫ٳ‬մ, սա- կայն տարբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ստացվող գ‫ٳ‬մարի և կորստի հավանական‫ٳ‬թյան ﬔջ է: Բարձր եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ﬔծ ռիսկ է ենթադր‫ٳ‬մ: Ռիսկը ներդրված գ‫ٳ‬մարը կամ դրա ﬕ մասը կորց- նել‫ٳ‬ կամ ակնկալվող եկամտից ավելի քիչ եկամ‫ٳ‬տ ստանալ‫ٳ‬ հավանական‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նն է: Գոյ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬նի ‫ٳ‬ղիղ կապ ռիսկի և սպասվող եկամտի ﬕջև: Իրացվելի‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Եկամ‫ٳ‬տը հաճախ արտահայտվ‫ٳ‬մ է ներդրված գ‫ٳ‬մարի նկատմամբ տոկոսով, որն անվան‫ٳ‬մ են եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն: Կայ‫ٳ‬ն եկամտային գործիքներ (պարտատոմս, ավանդ) Կանխիկ ներդր‫ٳ‬ﬓեր (ընթացիկ և խնայողական հաշիﬖեր, ցպահանջ ավանդներ) Սպասվող եկամ‫ٳ‬տը տոկոսի, շահ‫ٳ‬թաբաժնի կամ գնի հավելաճի գ‫ٳ‬մարն է, որը ներդրողն ակնկալ‫ٳ‬մ է ստանալ իր ներդր‫ٳ‬ﬕց: Ցածր Ռիսկ Բարձր տիվը կհամարենք իրացվելի, սակայն, ենթադրենք, ‫ٳ‬նենք հողատարածք, որի նման այլ հողատարածք- ների գինը շ‫ٳ‬կայ‫ٳ‬մ 5000 դոլար է: Եթե այն ‫ٳ‬զ‫ٳ‬մ ենք հենց այս պահին վաճառել և վաճառ‫ٳ‬մ ենք 4000 դոլարով, նշանակ‫ٳ‬մ է` ակտիվը` ﬔր հողա- տարածքը, իրացվելի չէ, քանի որ շ‫ٳ‬կայական գնից 1000 դոլար ցածր գնով ենք վաճառել, որը էական կո- ր‫ٳ‬ստ է: Մինչդեռ, եթե ակտիվը վաճառվեր 4900 դո- լարով, ապա 100 դոլարը էական կոր‫ٳ‬ստ կարող ենք չդիտարկել` 5000 դոլար շ‫ٳ‬կայական գնի հաﬔ- մատ: Իրացվելի ակտիﬖեր են համարվ‫ٳ‬մ ﬔր ընթացիկ կամ խնայողական հաշիﬖեր‫ٳ‬մ առկա գ‫ٳ‬մարը, պարտատոմսերը, բաժնետոմսերը և դրամական շ‫ٳ‬- կայի այլ գործիքները: Հաﬔմատական առ‫ٳ‬մով` ար- ժեթղթերը ավելի բարձր իրացվելի‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬նեն, քան անշարժ գ‫ٳ‬յքը և այլն: Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդեր‫ٳ‬մ կ‫ٳ‬տակ- վող գ‫ٳ‬մարները, ըստ «Կ‫ٳ‬տակային կենսաթոշակ- ների մասին» ՀՀ օրենքի և ֆոնդի կանոնների, պետք է ներդրվեն իրացվելի ակտիﬖեր‫ٳ‬մ (տե՛ս էջ 7): Ակտիﬖ իրացվելի է, եթե այն հնարավոր է վերածել դրամական ﬕջոցների կարճ ժամանակ‫ٳ‬մ և չնչին ծախսերով (կոր‫ٳ‬ստներով): Կոնկրետ տոկոսա- դր‫ٳ‬յք կամ գ‫ٳ‬մար չենք կարող նշել, ըստ որի ակ- 11