Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N3 - Page 10

Բարձր ռիսկ ‫ٳ‬նեցող ներդր‫ٳ‬մային ակտիﬖեր (գործիքներ) Բաժնետոմսերը համարվ‫ٳ‬մ են բարձր ռիսկ ‫ٳ‬նեցող ներդր‫ٳ‬մային գործիքներ: Բաժնետոմսերից եկամ‫ٳ‬տը ստացվ‫ٳ‬մ է շահ‫ٳ‬թա- բաժինների (դիվիդենտ) և գնի հավելաճի տեսքով: Որոշ ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ կարող են կանոնավոր կեր- պով վճարել շահ‫ٳ‬թաբաժիններ, ﬕնչդեռ որոշները կարող են չվճարել շահ‫ٳ‬թաբաժիններ` ﬖասաբեր լինել‫ٳ‬ կամ շահ‫ٳ‬յթը վերաներդնել‫ٳ‬ պատճառով: Շատ դեպքեր‫ٳ‬մ բաժնետոմսերից ստացվող եկա- մ‫ٳ‬տը կախված է վերջիններիս գների աճից (խոսքը, մասնավորապես, շ‫ٳ‬կայական գնի մասին է, երբ դրանք վաճառվ‫ٳ‬մ են բարձր գնով): Բաժնետոմ- սերի գները կարող են տատանվել, որոշ դեպքեր‫ٳ‬մ` շատ արագ և ﬔծ չափերով: Դա կախված է ընկե- ր‫ٳ‬թյան ﬔծ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նից, շահ‫ٳ‬թաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նից, ֆի- նանսական վիճակից, տնտեսական ցիկլերից, ընկե- ր‫ٳ‬թյան կառավարման որակից և այլ գործոններից: Այլ գործոններից օրինակ կարող է ծառայել Ֆեյսբ‫ٳ‬ք սոցիալական ցանցի հիﬓադիր Մարկ Ց‫ٳ‬կերբերգի դեմ վերջերս սկսված դատավարական գործընթա- ցը, որով պայմանավորված` Ֆեյսբ‫ٳ‬քի բաժնետոմ- սերի գները իջն‫ٳ‬մ կամ բարձրան‫ٳ‬մ են օրական կտրվածքով: Գնային հաճախակի և բարձր տատանողական‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬նն էլ է ﬔծացն‫ٳ‬մ ֆոնդի ռիսկայն‫ٳ‬թյան աստի- ճանը, և եթե ներդր‫ٳ‬մային պորտֆել‫ٳ‬մ շատ են նե- րառված գնային հաճախակի տատանողական‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬նեցող ակտիﬖեր, ‫ٳ‬րեﬓ այդ ֆոնդը հա- մարվ‫ٳ‬մ է ռիսկային: Արդյ‫ٳ‬նք‫ٳ‬մ՝ բաժնետոմսերը սովորաբար ֆիքսված եկամ‫ٳ‬տ չեն ապահով‫ٳ‬մ, ինչպես պարտատոմսե- րը, և չնայած ավելի ռիսկային են, սակայն դրանց եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը կարող է շատ ավելի ﬔծ լինել: Բերված նկար‫ٳ‬մ՝ 15 տարի առաջ ներկայացված յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն‫ٳ‬մ $ 1,000 սկզբնական ներդր‫ٳ‬մը, որը կապ‫ٳ‬յտ գ‫ٳ‬յն է, 2017 թվականի հոկտեմբերի 31-ի դր‫ٳ‬թյամբ կապահովեր վարդա- գ‫ٳ‬յն կետերով ներկայացված ներկա գ‫ٳ‬մարը: 10 Աﬔրիկյան 15 հանրահայտ ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների ակտիﬖերի եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը վերջին տասնամյակ‫ٳ‬մ* 10 տարի առաջ ներդրված 1000 ԱՄՆ դոլարի այսօրվա արժեքը * Կապ‫ٳ‬յտով ց‫ٳ‬ցադրված է 10 տարի առաջ ենթադրաբար կատարած 1000 ԱՄՆ դոլար ներդր‫ٳ‬մը, իսկ վարդագ‫ٳ‬յնով՝ այդ ներդրման ներկա արժեքը: Աղբյ‫ٳ‬րը՝ https://www.cnbc.com/2017/11/30/if-you-put- 1000-in-apple-10-years-ago-heres-what-youd-have-now.html Ներկայացված 15 ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններից 14-‫ٳ‬մ կա- տարված ներդր‫ٳ‬ﬓերըը եկամ‫ٳ‬տ են ապահովել: Մեկ ընկեր‫ٳ‬թյան դեպք‫ٳ‬մ, որը վերջինն է գծա- պատկեր‫ٳ‬մ, հակառակը, եղել է ներդրված գ‫ٳ‬մա- րի կոր‫ٳ‬ստ: Եթե ﬕ պահ ենթադրենք, որ սա ﬔր կ‫ٳ‬տակային ﬕջոցներով կատարված նեդր‫ٳ‬մային պորտֆել է, ապա կնշանակի, որ կատարվել է դիվեր- սիֆիկացված ներդր‫ٳ‬մ, և 15 ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններից 14- ի դեպք‫ٳ‬մ կատարված ներդր‫ٳ‬ﬓերը ապահովել են եկամ‫ٳ‬տ և ծածկել 1 ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն‫ٳ‬մ կատարված ներդրման կոր‫ٳ‬ստը: