Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր N 8 - Page 9

խ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ տեղի չեն ‫ٳ‬նեցել: Հ‫ٳ‬լիս ամսվա վեր- ջի դր‫ٳ‬թյամբ ֆոնդի եկամտաբեր‫ٳ‬թյան ց‫ٳ‬ցա- նիշները զգալիորեն բարելավվել են՝ պայմանա- վորված թե՛ ՀՀ պետական պարտատոմսերի, և թե՛ ֆոնդի արտասահմանյան գործիքների գների աճով: Ÿ Օգոստոս ամսվա ընթացք‫ٳ‬մ ֆոնդի կառ‫ٳ‬ցված- ք‫ٳ‬մ տեղի ‫ٳ‬նեցած փոփոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները հիﬓա- կան‫ٳ‬մ պայմանավորվել են կանխիկ ﬕջոցների կշռի աճով (ﬕնչև 7% նախորդ ամսվա վերջի 1%-ի դիմաց)՝ ի հաշիվ ակտիﬖերի որոշ դասերի կշիռ- ների նվազման: Օգոստոս ամսվա վերջի դր‫ٳ‬- թյամբ ֆոնդի եկամտաբեր‫ٳ‬թյան ց‫ٳ‬ցանիշները զգալիորեն բարելավվել են՝ պայմանավորված տեղական պարտատոմսերի գների աճով, ինչ- պես նաև ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրաﬕ փոխարժեքի համապատասխանաբար 1.1% և 3% արժեզրկմամբ: Ÿ Շ‫ٳ‬կայական տատան‫ٳ‬ﬓերի ազդեց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ֆոնդի եկամտաբեր‫ٳ‬թյան վրա ﬔղﬔլ‫ٳ‬ նպա- տակով հ‫ٳ‬նիս ամսվա ընթացք‫ٳ‬մ ավելացվել է ավանդների կշիռը ֆոնդի կառ‫ٳ‬ցվածք‫ٳ‬մ ﬕնչև 21%՝ նախորդ ամսվա վերջի 18%-ի դիմաց: Ամսվա ընթացք‫ٳ‬մ ֆոնդի ակտիﬖերի և արժ‫ٳ‬թային կա- ռ‫ٳ‬ցվածքներ‫ٳ‬մ էական այլ փոփոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ տեղի չեն ‫ٳ‬նեցել: Չնայած հ‫ٳ‬նիս ամսվա ընթաց- ք‫ٳ‬մ տեղի է ‫ٳ‬նեցել ֆոնդի փայերի ﬔկանգամյա խոշոր մար‫ٳ‬մ (14.5 ﬕլիոն դրամ), այն‫ٳ‬հանդերձ ֆոնդի կառավարման ներքո գտնվող ակտիﬖերն աճել են նախորդ ամսվա հաﬔմատ‫ٳ‬թյամբ: Հ‫ٳ‬- նիս ամսվա վերջի դր‫ٳ‬թյամբ ֆոնդի եկամտաբե- ր‫ٳ‬թյան ց‫ٳ‬ցանիշները բարելավվել են՝ պայմա- նավորված տեղական պարտատոմսերի գների զգալի աճով: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջընթացի շնորհիվ մասնակիցը կարող է ցանկացած պահի ստ‫ٳ‬գել իր կենսաթոշակային հաշիվը, սակայն պետք է հիշել, որ եկամտաբեր‫ٳ‬թյան մակարդակի նվազման կամ բարձրացման էական փոփոխ‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬ններ հիﬓական‫ٳ‬մ նկատելի չեն օրական կտրվածքով, իհարկե բացառ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն են ֆորս-մաժո- րային դեպքերը, ինչպես 2015 թվականին ռ‫ٳ‬սական շ‫ٳ‬կայի նկատմամբ կիրառված պատժաﬕջոցների արդյ‫ٳ‬նք‫ٳ‬մ ռ‫ٳ‬սական ռ‫ٳ‬բլ‫ٳ‬ արժեզրկ‫ٳ‬մը այլ ար- ժ‫ٳ‬յթների նկատմամբ: Կամ 2016 թվականի հ‫ٳ‬նի- սին բրիտանական հանրաքվեի արդյ‫ٳ‬նքները բերե- ցին ֆոնդերի արտասահմանյան ներդր‫ٳ‬ﬓերի գնե- րի նվազմանը և ֆոնդերի եկամտաբեր‫ٳ‬թյան վրա բացասական ազդեց‫ٳ‬թյանը, որը ամբողջովին փոխ- հատ‫ٳ‬ցվեց ՀՀ պետական և կորպորատիվ պար- տատոմսերի գների զգալի աճով, ինչի արդյ‫ٳ‬նք‫ٳ‬մ հ‫ٳ‬նիս ամսին ապահովվեց ֆոնդերի եկամտաբե- ր‫ٳ‬թյան մակարդակի բարձրաց‫ٳ‬մ: Ինչպես տեսն‫ٳ‬մ ենք, բացի ﬕջազգային փորձից, ՀՀ-‫ٳ‬մ գործող կենսաթոշակային ֆոնդերի այս 4 տարի- ների ներդր‫ٳ‬մային փորձը ն‫ٳ‬յնպես վկայ‫ٳ‬մ է, որ կարճ ժամանակ‫ٳ‬մ ֆոնդի ﬖասաբեր ներդր‫ٳ‬ﬓերը ծածկվ‫ٳ‬մ են այլ եկամտաբեր ներդր‫ٳ‬ﬓերից ստաց- ված եկամ‫ٳ‬տների հաշվին, ‫ٳ‬ստի հատկապես երիտասարդ տարիք‫ٳ‬մ փորձագետները խորհ‫ٳ‬րդ են տալիս մասնակիցներին այդ ց‫ٳ‬ցանիշներից ելնելով բացասական ապր‫ٳ‬ﬓեր չ‫ٳ‬նենալ: 9