Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր N 8 - Page 8

ֆոնդերի եկամտաբեր‫ٳ‬թյան նախկին ց‫ٳ‬ցանիշները չեն նշանակ‫ٳ‬մ, որ դրանք շար‫ٳ‬նակվել‫ٳ‬ են նաև ապագայ‫ٳ‬մ: Ֆոնդերի գ‫ٳ‬մարների ներդր‫ٳ‬ﬓերը կապված են ռիսկերի հետ և ֆոնդերի ակտիﬖերի արժեքը կա- րող է տատանվել, ինչի արդյ‫ٳ‬նք‫ٳ‬մ ֆոնդի ակ- տիﬖերի հաշվին կատարված ներդր‫ٳ‬ﬓերի արժե- քը կարող է ինչպես բարձրանալ, այնպես էլ նվազել: Առկա և հնարավոր ռիսկերի կառավարման համար կենսաթոշակային ֆոնդերը կիրառ‫ٳ‬մ են ռիսկերի «դիվերսիֆիկացման մոտեց‫ٳ‬մը» և ﬕայն ﬔկ ֆի- նանսական գործիք‫ٳ‬մ, օրինակ` ավանդ‫ٳ‬մ ներ- դր‫ٳ‬մ չեն կատար‫ٳ‬մ, այլ իրենց ներդր‫ٳ‬ﬓերը կա- տար‫ٳ‬մ են տարբեր ‫ٳ‬ղղ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններով՝ դրանով հնա- րավորինս նվազեցնելով մասնակիցների գ‫ٳ‬մարնե- րը կորցնել‫ٳ‬ ռիսկը և ապահովելով ֆոնդերի եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը: Ամ‫ٳ‬նդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջﬔնթ ՓԲԸ հավասարակշռված ֆոնդ, 30/11/2018 Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխված‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Զարգացող երկրներ 76,47 % Հյ‫ٳ‬սիսային Աﬔրիկա Եվրագոտի 6,07 % ԵՄ առանց Եվրագոտ‫ٳ‬ 2,85 % Ճապոնիա 2,10 % Այլ 1,36 % Ասիա (բացի Ճապոնիայից) Ֆոնդերի եկամտաբեր‫ٳ‬թյան տատանման պատ- ճառները տարբեր են, որոնք կարող են պայմանա- վորված լինել ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին ֆինանսական շ‫ٳ‬կաներ‫ٳ‬մ առկա անորոշ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ննե- րի հետ: Եկամտաբեր‫ٳ‬թյան մակարդակների ﬔկ- նաբան‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները կարող են լինել հետևյալ կերպ՝ 11,04 % 0,11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ÿ Սեպտեմբեր ամսվա ընթացք‫ٳ‬մ արտաքին ֆի- նանսական շ‫ٳ‬կաներ‫ٳ‬մ առկա անորոշ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն- ները էական ազդեց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն չեն ‫ٳ‬նեցել ֆոնդի եկամտաբեր‫ٳ‬թյան ց‫ٳ‬ցանիշների վրա՝ հաշվի առնելով տվյալ ֆոնդ‫ٳ‬մ արտասահմանյան ներ- դր‫ٳ‬ﬓերի սահմանափակ ծավալը: Ամսվա ըն- թացք‫ٳ‬մ ՀՀ դրաﬕ՝ ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նկատմամբ արժևոր‫ٳ‬մը բացասական ազդեց‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬ն է ‫ٳ‬նեցել ֆոնդի եկամտաբեր‫ٳ‬թյան ց‫ٳ‬ցա- նիշների վրա: Ÿ Շ‫ٳ‬կայական տատան‫ٳ‬ﬓերի ազդեց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ֆոնդի եկամտաբեր‫ٳ‬թյան վրա ﬔղﬔլ‫ٳ‬ նպա- տակով հ‫ٳ‬լիս ամսվա ընթացք‫ٳ‬մ շար‫ٳ‬նակվել է ավելացվել ավանդների կշիռը ֆոնդի կառ‫ٳ‬ց- վածք‫ٳ‬մ ﬕնչև 29%՝ նախորդ ամսվա վերջի 21%-ի դիմաց: Արդյ‫ٳ‬նք‫ٳ‬մ դիտարկվող ժամանակա- հատված‫ٳ‬մ կրճատվել է կանխիկ ﬕջոցների կշի- ռը ֆոնդի կառ‫ٳ‬ցվածք‫ٳ‬մ ﬕնչև 1%` հ‫ٳ‬նիս ամս- վա վերջի 8%-ի դիմաց: Ամսվա ընթացք‫ٳ‬մ ֆոնդի ակտիﬖերի կառ‫ٳ‬ցվածք‫ٳ‬մ էական այլ փոփո- Գլոբալ աշխարհագրական բաշխված‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Հայաստանի Հանրապետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 70,99 % 10,71 % ԱՄՆ Այլ 2,91 % Ֆրանսիա 2,16 % Ճապոնիա 2,05 % Գերմանիա 1,86 % Միացյալ Թագավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 1,48 % Վերազգային 1,31 % Չինաստան 1,04 % Շվեյցարիա 0,81 % Նիդեռլանդներ 0,78 % Իսպանիա 0,64 % Իտալիա 0,58 % 0 % 8 20 % 40 % 60 % 80 %