Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր N 8 - Page 7

Ըստ աշխարհագրական բաշխված‫ٳ‬թյան ՀՀ օրենսդր‫ٳ‬թյամբ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիﬖերը կարող են ներդրվել Հայաստանի Հան- րապետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն‫ٳ‬մ և արտերկր‫ٳ‬մ: Ընդ որ‫ٳ‬մ` արտերկր‫ٳ‬մ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիﬖերը կարող են ներդրվել բացառապես Տնտեսական համագործակց‫ٳ‬թյան և զարգացման կազմակերպ‫ٳ‬թյան (այ- ս‫ٳ‬հետ` ՏՀԶԿ) կամ Եվրոպական Մի‫ٳ‬թյան (այս‫ٳ‬հետ` ԵՄ) անդամ պետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների շրջաններ‫ٳ‬մ: Ըստ երկրների և տարածաշրջանների ֆոնդեր‫ٳ‬մ կ‫ٳ‬տակված գ‫ٳ‬մարների ներդրրման ‫ٳ‬ղղ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները հաշ- վետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ‫ٳ‬մ առավել մանրամասն ներկայացն‫ٳ‬մ է Ամ‫ٳ‬նդի Ակբա Ասեթ Մենեջﬔնթ ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը: Ամ‫ٳ‬նդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջﬔնթ ՓԲԸ կայ‫ٳ‬ն եկամտային ֆոնդ, 30/11/2018 Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխված‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Զարգացող երկրներ Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխված‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 78,82 % Հյ‫ٳ‬սիսային Աﬔրիկա Ամ‫ٳ‬նդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջﬔնթ ՓԲԸ պահպանողական ֆոնդ, 30/11/2018 Զարգացող երկրներ 72,40 % Հյ‫ٳ‬սիսային Աﬔրիկա 14,13 % Եվրագոտի 2,63 % Եվրագոտի 17,09 % 5,25 % Այլ 2,02 % ԵՄ առանց Եվրագոտ‫ٳ‬ 2,44 % ԵՄ առանց Եվրագոտ‫ٳ‬ 1,97 % Ճապոնիա 2,20 % Ասիա (բացի Ճապոնիայից) 0,25 % Այլ Ճապոնիա 0,17 % Ասիա (բացի Ճապոնիայից) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Գլոբալ աշխարհագրական բաշխված‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Հայաստանի Հանրապետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 0,13 % 0 % 20 % 13,49 % ԱՄՆ 16,22 % Այլ 2,94 % Միացյալ Թագավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 1,35 % Ճապոնիա 2,09 % Այլ 1,30 % Ֆրանսիա 1,84 % Գերմանիա 0,72 % Գերմանիա 1,63 % Իտալիա 0,66 % Միացյալ Թագավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 1,29 % Նիդեռլանդներ 0,44 % Չինաստան 1,17 % Շվեյցարիա 0,31 % Նիդեռլանդներ 0,69 % Կանադա 0,30 % Շվեյցարիա 0,64 % Ֆրանսիա 0,28 % Իտալիա 0,57 % Ճապոնիա 0,17 % Իսպանիա 0,55 % MEXICO 0,16 % Կորեա 0,51 % 40 % 60 % 80 % 65,16 % 1,97 % 20 % 60 % Հայաստանի Հանրապետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Վերազգային 0 % 40 % Գլոբալ աշխարհագրական բաշխված‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 76,44 % ԱՄՆ 0,49 % 80 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 7