Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր N 8 - Page 6

Ըստ ոլորտների Կենսաթոշակային խնայող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների ներդր‫ٳ‬մը կամ ակտիﬖերի տեղաբաշխ‫ٳ‬մը ըստ ոլորտների մանրա- մասն ներկայացն‫ٳ‬մ է Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջﬔնթ ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը: Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջﬔնթ Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջﬔնթ կայ‫ٳ‬ն եկամտային ֆոնդ, 31/10/2018 պահպանողական ֆոնդ, 31/10/2018 Ըստ ոլորտների առ 31.10.2018 Ֆինանսական 60.08% Պետական 36.71% Ըստ ոլորտների Այլ 6.57% Ֆինանսական 54.06% Այլ 0.83% Պետական Ոչ ցիկլիկ սպառողական ապրանքներ 0.42% Ցիկլիկ սպառողական ապրանքներ 1.98% Էներգետիկա 0.40% Արդյ‫ٳ‬նաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 1.55% Հեռահաղորդակց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 0.38% Ոչ ցիկլիկ սպառողական ապրանքներ 1.31% Նյ‫ٳ‬թեր 0.38% Էներգետիկա 0.98% Ցիկլիկ սպառողական ապրանքներ 0.96% 31.56% 0.36% Նյ‫ٳ‬թեր Կոմ‫ٳ‬նակ ծառայ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ 0.24% Կոմ‫ٳ‬նալ ծառայ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ 0.56% Արդյ‫ٳ‬նաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 0.21% Հեռահաղորդակց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 0.47% Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջﬔնթ հավասարակշռված ֆոնդ, 31/10/2018 Ըստ ոլորտների Այլ առ 31.10.2018 7.41% Ֆինանսական Պետական Տեխնոլոգիա 6 առ 31.10.2018 52.32% 29.60% 2.79% Ցիկլիկ սպառողական ապրանքներ 2.59% Ոչ ցիկլիկ սպառողական ապրանքներ 1.77% Արդյ‫ٳ‬նաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 1.41% Նյ‫ٳ‬թեր 1.01% Կոմ‫ٳ‬նալ ծառայ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ 0.62% Անշարժ գ‫ٳ‬յք 0.50%