Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր N 8 - Page 5

Ըստ ակտիﬖերի դասերի ՀՀ օրենսդր‫ٳ‬թյամբ ամրագրված է, որ ֆոնդեր‫ٳ‬մ կ‫ٳ‬տակված գ‫ٳ‬մարները կարող են ներդրվել ﬕայն ֆինան- սական գործիքներ‫ٳ‬մ, ինչպես նաև նշված է ﬔկ ֆինանսական գործիք‫ٳ‬մ ներդրման թ‫ٳ‬յլատրելի առավելա- գ‫ٳ‬յն սահմանաչափը: Գ‫ٳ‬մարները չեն կարող ներդրվել ոչ ֆինանսական գործիքներ‫ٳ‬մ՝ անշարժ գ‫ٳ‬յք կամ այլ ֆիզի- կական ակտիﬖեր (հ‫ٳ‬շադրաﬓեր, արվեստի գործեր, սրբապատկերներ, հնաոճ ապրանքներ, թանկարժեք ﬔքենաներ և այլն: Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական գործիքների մասին խոսել ենք Տեղեկագիր 3-‫ٳ‬մ): Հավասարակշռված ֆոնդեր Ընդա- ﬔնը Զ‫ٳ‬տ ակտիﬖերի արժեք (NAV) Դրամական ﬕջոց- ներ և ավանդներ Պարտատոմսեր, այդ թվ‫ٳ‬մ 2,255,345 - 128,256,131 Այդ թվ‫ٳ‬մ արտար- ժ‫ٳ‬յթ Ընդա- ﬔնը - 1,281,983 Այդ թվ‫ٳ‬մ արտար- ժ‫ٳ‬յթ - 131,793,459 Այդ թվ‫ٳ‬մ արտար- ժ‫ٳ‬յթ - 41,616,556 879,245 313,698 5,312 42,494,876 888,018 1,081,866 22,629 50,309,110 5,732,675 745,941 129,745 52,136,917 5,885,048 - 39,078,981 388,958 433,428 - 40,187,374 388,958 5,343,717 312,513 129,745 11,949,543 5,588,556 603,408 35,016,588 35,016,588 216,902 216,902 35,836,898 35,836,898 այլ պարտատոմսեր 406,901 Ընդաﬔնը ակտիﬖեր Ընդա- ﬔնը Ընդաﬔնը 3,461 674,964 Այլ ակտիﬖեր Այդ թվ‫ٳ‬մ արտար- ժ‫ٳ‬յթ Կայ‫ٳ‬ն եկամտային ֆոնդեր 564,622 ՀՀ պետական պարտատոմսեր Բաժնային արժեթղթեր Պահպանողական ֆոնդեր 603,408 8,023 2,257,918 115,094 - 11,230,128 1,437,358 - 6,593 629,498 128,379,611 41,628,508 1,283,135 - 1,451,974 - 351,959 131,920,664 42,609,964 5