Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր N 8 - Page 3

ՈՐՏԵ՞Ղ ԵՆ ՆԵՐԴՐՎԱԾ Կ‫ؤ‬ՏԱԿԱՅԻՆ Գ‫ؤ‬ՄԱՐՆԵՐԸ ՀՀ օրենսդր‫ٳ‬թյամբ ամրագրված է, թե կենսաթոշա- կային խնայող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններով ներդր‫ٳ‬ﬓերը ինչ ‫ٳ‬ղ- ղ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններով և ինչ քանակ‫ٳ‬թյամբ կարող են իրա- կանացվել: Կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավա- րիչները օրենքով սահմանված կարգով պարտավոր են ներկայացնել հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ իրենց ներ- դր‫ٳ‬մային քաղաքական‫ٳ‬թյան արդյ‫ٳ‬նքների վե- րաբերյալ: Ըստ արժ‫ٳ‬յթների Ըստ քանակական սահմանափակման թ‫ٳ‬յլատրե- լի‫ٳ‬թյան՝ գ‫ٳ‬մարների առնվազն 60 տոկոսը պետք է ներդրվի ՀՀ դրամով, իսկ 40 տոկոսը կարող է ներ- դրվել ատարժ‫ٳ‬յթով: Ընդ որ‫ٳ‬մ` արտարժ‫ٳ‬յթով ներ- դր‫ٳ‬ﬓեր կատարելիս պետք է տարբերակել փո- խարկելի և ոչ փոխարկելի արտարժ‫ٳ‬յթ հասկաց‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬նները: Ոչ փոխարկելի արժ‫ٳ‬յթը այն է, որը հիﬓական‫ٳ‬մ օգտագործվ‫ٳ‬մ է երկրի ներս‫ٳ‬մ իրա- կանացվող ներքին գործարքների համար և չի օգ- տագործվ‫ٳ‬մ բոլոր ﬕջազգային շ‫ٳ‬կաներ‫ٳ‬մ: Սա սո- վորաբար կառավար‫ٳ‬թյան սահմանափակ‫ٳ‬ﬓերի արդյ‫ٳ‬նք է, ինչը թ‫ٳ‬յլ չի տալիս այն փոխանակել ար- տասահմանյան արժ‫ٳ‬յթներով: Օրինակ` կ‫ٳ‬բական պեսոն: Փոխարկելի արժ‫ٳ‬յթը այն է, որը ազատորեն վաճառվ‫ٳ‬մ և որին վստահ‫ٳ‬մ են տարբեր երկրների կենտրոնական բանկերը: Աﬔնափոխարկելի ար- ժ‫ٳ‬յթը ԱՄՆ դոլարն է: Դա աշխարհի աﬔնավաճառ- վող արժ‫ٳ‬յթն է, կենտրոնական բանկերը հիﬓակա- ն‫ٳ‬մ պահպան‫ٳ‬մ են ԱՄՆ դոլարը որպես հիﬓա- կան պահ‫ٳ‬ստ: Արժ‫ٳ‬յթները, ինչպես չինական յ‫ٳ‬- ան, համարվ‫ٳ‬մ է փոխարկելի, բայց փոքր չափով, քանի որ կառավար‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները կապիտալի վերա- հսկ‫ٳ‬մ են իրականացն‫ٳ‬մ և սահմանափակ‫ٳ‬մ են այն գ‫ٳ‬մարը, որը կարող է դ‫ٳ‬րս գալ կամ մ‫ٳ‬տք գոր- ծել երկիր: Ոչ փոխարկելի արտարժ‫ٳ‬յթով ներ- դր‫ٳ‬ﬓեր կարող են կատարվել ֆոնդի գ‫ٳ‬մարների ﬕնչև 3%-ի չափով: Երկ‫ٳ‬ կառավարիչների երեք տեսակի ֆոնդեր‫ٳ‬մ կ‫ٳ‬տակված գ‫ٳ‬մարների տեղաբաշխ‫ٳ‬մը ըստ ար- ժ‫ٳ‬յթների ‫ٳ‬նի հետևյալ պատկերը: ԿԱՅ‫ؤ‬Ն ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ 19,67% ԱՅԼ 21,30% 4,60% 6,50% 75,60% 72,20% ԱՅԼ 0,13% 3