журнал Улитка журнал Улитка №16

№ 16 весна 2017 интернет-журнал поэзии хайкай www.ulitka.haiku-do.com Танка и ва к а : г д е за р ы та с о б а ка ? В о зр о ж д ен н ый ТОП н ом е р а Ст ол и ч н ые ш т уч к о т Пе и тра С . Х ай к у Б ол ь ш а я ма лен ьк П ьет р а я Ит о Тар а лия : та ме л ла и К о ч е рно й Аф р и ки