Спецвыпуск "Город моей судьбы" Спецвыпуск АиФ в Омске №10 (61) ДГ-2018 (на сайт) - Page 9

РЕГИОН ǵȈȟȈȓȈ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ ȗȖȔȖȡȐ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍ- ȕȐȦ, Ȕȣ țȊȍȓȐȟȐȓȐ ȉȦȌȎȍȚ ȥȚȖȑ ȖȚȘȈșȓȐ, ȕȈȗȘȈȊȐȓȐ ȌȍȕȤȋȐ ȕȈ ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȉȈȏȣ ȗȖȓȐȒȓȐȕȐȒ Ȑ ȉȖȓȤȕȐȞ. Ǫ ȘȈȔȒȈȝ ǫȖȌȈ ȗȓȖȌȖȘȖȌȐȧ ȕȈȟȈȓȐ ȞȍȓȍȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȏȍȔȓȧȔȐ - ȊȣȌȍȓȧȍȔ șțȉșȐȌȐȐ ȕȈ ȖȉȕȖȊȓȍ- ȕȐȍ ȗȖȟȊ, ȕȈ țȌȖȉȘȍȕȐȧ. - ǫȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ǶȔșȒ - ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȖ ȗȘȐ- ȊȓȍȒȈȚȍȓȍȕ. ǷȖȟȍȔț Ȏȍ Ȓ ȕȈȔ ȕȍ ȐȌțȚ ȥȚȐ șȈ- Ȕȣȍ ȐȕȊȍșȚȖȘȣ? - ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȕȈȔ ȍșȚȤ ȟȚȖ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ ȐȕȊȍșȚȖȘț. ǵȖ ȗȘȐ ȚȖȔ ȔȍȔȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȝȖȌȐȚ Ȋ șȖȞșȍȚȧȝ, «ȔȈȓȤȟȐȒ, ȕȍ ȗȣȚȈȑșȧ ȗȖȒȐȕțȚȤ ǶȔșȒ», ȗȘȐ ȚȈȒȖȔ ȗȍșșȐȔȐȏȔȍ Ȗȟȍȕ Ȥ șȓȖȎȕȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ ȐȕȊȍșȚȖȘȖȊ. ǵț Ȑ ȊȓȈșȚȤ Ȋșȍȋ- ȌȈ ȉȣȓȈ ȖȟȍȕȤ ȏȈȒȘȣȚȖȑ. ǴȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, ȥȚȖ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȋȖȘȖȌ ȉȣȓ ȌȖȓȋȐȍ ȋȖȌȣ ȏȈȒȘȣȚȣȔ. ǶȔșȒ ȉȣȓ ȊșȍȋȌȈ «șȈȔȖșȚȐȑȕȣȔ», ȕȍ ȗțșȒȈȓ ȕȐ ȔȖșȒȊȐȟȍȑ, ȕȐ ȗȍ- ȚȍȘȉțȎȞȍȊ, ȕȐ ȐȕȖșȚȘȈȕȞȍȊ-ȉȐȏȕȍșȔȍȕȖȊ. ǷȖȥȚȖȔț Ȑ ȕȍȚ ț ȉȐȏȕȍșȈ Ȋ ȔȍȕȚȈȓȤȕȖȔ ȗȓȈȕȍ ȊȖș- ȗȘȐȧȚȐȧ ǶȔșȒȈ ȒȈȒ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȤȕȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖȋȖ Ȍȓȧ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȑ. РЕЧНОЙ ТУРИЗМ И ЭТНОДЕРЕВНИ - ǭȡȨ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȔȕȍȕȐȍ, ȟȚȖ Ȋ ǶȔșȒȍ ȕȈȌȖ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ ȚțȘȐȏȔ. ǿȚȖ ȕȍȖȉȣȟȕȖȋȖ Ȕȣ ȔȖ- ȎȍȔ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ ȐȕȖșȚȘȈȕȞȈȔ? - ǸȍȋȐȖȕ ȐȕȚȍȘȍșȍȕ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȚȍȔ, ȟȚȖ ț ȕȈș ȍșȚȤ ȔȖȕȖȌȍȘȍȊȕȐ, ȋȌȍ ȒȖȔȗȈȒȚȕȖ ȗȘȖȎȐȊȈȦȚ ȓȦȌȐ ȖȌ- ȕȖȑ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȓȈȚȣȠȐ, țȒȘȈȐȕȞȣ, ȒȈȏȈȝȐ. ǶȕȐ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȚ șȊȖȦ ȒțȓȤȚțȘț, ȖȉȡȈȦȚșȧ ȕȈ șȊȖȨȔ ȧȏȣȒȍ, ȋȖȚȖȊȧȚ ȉȓȦȌȈ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȑ ȒțȝȕȐ. Ǩ ȚȈȒ ȒȈȒ șȍȋȖȌȕȧ ȥȚȕȖȚțȘȐȏȔ ȖȟȍȕȤ ȗȖȗțȓȧȘȍȕ ȊȖ ȊșȨȔ ȔȐȘȍ, ȐȔȍȕȕȖ ȕȈ ȥȚȖȑ ȊȖȓȕȍ Ȋ ǶȔșȒțȦ ȖȉȓȈșȚȤ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȊȓȍȟȤ ȐȕȖșȚȘȈȕȞȍȊ. ȅȚȈ ȕȐȠȈ ȕȍ ȏȈȒȘȣȚȈ. ǴȖȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ ȒȖȘȖȚȒȐȍ ȚțȘȣ, 1-2 Ȍȕȧ: șȍȋȖȌȕȧ Țȣ Ȋ ȒȈȏȈȝșȒȖȔ Ȉțȓȍ, Ȉ ȏȈȊȚȘȈ Ȋ ȒȈȏȈȞȒȖȑ ȌȍȘȍȊȕȍ. ȅȚȖ ȖȟȍȕȤ ȐȕȚȍȘȍșȕȖ, ȕȈȔ șȓȍȌțȍȚ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ ȥȚȖ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ. ȇ ȊȐȌȍȓ ȘȍȈȒ- ȞȐȦ ȐȕȖșȚȘȈȕȞȍȊ, ȖȕȐ ȉȣȓȐ Ȋ ȊȖșȚȖȘȋȍ. ǺȈȒȎȍ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍ ȘȈȏȊȐȚ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȘȍȋȐȖȕȍ ȊȖȌ- ȕȣȑ ȚțȘȐȏȔ, Ȉ ȊȍȌȤ ȐșȚȖȘȐȧ ȖȉȓȈșȚȐ ȕȍȘȈȏȘȣȊȕȖ șȊȧ- ȏȈȕȈ ș ǰȘȚȣȠȖȔ. ǯȈȉȣȊȈȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȕȍ șȚȖȐȚ, ȥȚȖ ȖȟȍȕȤ ȐȕȚȍȘȍșȕȖ. Ǩ ȍȡȨ ǶȔșȒ ȕȍ ȕȈȗȘȈșȕȖ șȟȐȚȈȦȚ ȒțȓȤȚțȘȕȖȑ șȚȖ- ȓȐȞȍȑ ǹȐȉȐȘȐ: ț ȕȈș 10 ȚȍȈȚȘȖȊ Ȑ 69 ȔțȏȍȍȊ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȕȈșȚȖȧȡȐȍ ȜȈȕȈȚȣ șȊȖȍȋȖ ȌȍȓȈ. Ǫ ȖȔșȒȖȔ Ȕț- ȏȍȍ ȐȔ. ǪȘțȉȍȓȧ 10 ȗȖȓȖȚȍȕ ǨȑȊȈȏȖȊșȒȖȋȖ, ȗȖȌȓȐȕȕȐȒȐ DzȈȕȌȐȕșȒȖȋȖ. ǫȌȍ Ȋȣ ȕȈȑȌȨȚȍ ȚȈȒȖȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȖ ȏȈ ȗȘȍȌȍ- ȓȈȔȐ ǴȖșȒȊȣ ȐȓȐ ǹȈȕȒȚ-ǷȍȚȍȘȉțȘȋȈ? ǰȕȖșȚȘȈȕȞȣ ȊȖș- ȝȐȡȈȦȚșȧ, ȒȖȋȌȈ ȉȣȊȈȦȚ ț ȕȈș, ȕȈȌȖ ȥȚȐȔ ȗȘȍȐȔțȡȍ- șȚȊȖȔ ȈȒȚȐȊȕȖ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ. ȈȚȔȖșȜȍȘȕȖȋȖ ȊȖȏȌțȝȈ Ȋ ǶȔșȒȍ. ȅȚȈ ȒȈȘȚȈ ȉțȌȍȚ ȚȘȈȕș- ȓȐȘȖȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȖȔșȒȐȝ ȊȐȌȍȖȥȒȘȈȕȈȝ, ȟȚȖȉȣ ȖȔȐȟȐ ȏȕȈ- ȓȐ: ȗȘȖȉȓȍȔȣ ȕȍ ȏȈȔȈȓȟȐȊȈȦȚșȧ. ǶȌȕȈȒȖ ȕȈȑȚȐ «ȈȊȚȖȘȖȊ» Țȍȝ ȐȓȐ Ȑȕȣȝ ȊȣȉȘȖșȖȊ ȌȈ- Ȏȍ ș ȗȖȌȌȍȘȎȒȖȑ ȞȍȕȚȘȈ Ȑ ȗȍȘȍȌȊȐȎȕȖȑ ȥȒȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȑ ȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȍȑ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț ȉțȌȍȚ ȕȍȓȍȋȒȖ, ȊȍȌȤ ȌȈȎȍ ȒȖȋȌȈ ȗȘȖȊȍȘȒț ȗȘȖȊȖȌȐȓȐ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȍ ȕȈȌȏȖȘȕȣȍ ȖȘȋȈȕȣ, ȕȍ Ȋșȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧ ȌȖȗțșȚȐȓȐ ȗȘȖȊȍȘȧȦȡȐȝ ȕȈ șȊȖȦ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ. ǹȍȑȟȈș Ȕȣ ȗȘȖȘȈȉȈȚȣȊȈȍȔ ȗȘȐȕ- ȞȐȗ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȧ șȖȋȓȈȠȍȕȐȑ ȗȖ ȊȖȗȘȖșȈȔ ȥȒȖȓȖȋȐȐ ș ȒȈȎȌȣȔ Ȑȏ 20-ȚȐ ȒȘțȗȕȣȝ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ ȕȍȜȚȍȝȐȔȐȐ. ǷȖȒȈ șȖȋȓȈșȐȓȐșȤ ȥȚȖ șȌȍȓȈȚȤ ȊșȍȋȖ 12, Ȉ ȗȖȌȗȐșȈȓȐ șȖ- ȋȓȈȠȍȕȐȧ Ȑ ȊȖȖȉȡȍ ȊșȍȋȖ ȌȊȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ. ǵȖ Ȕȣ ȕȍ ȖșȚȈȊȐȔ ȗȖȗȣȚȒȐ ȌȖșȚțȟȈȚȤșȧ ȌȖ Ȋșȍȝ. КАК У КОСМОНАВТОВ - ǬȈȊȈȑȚȍ ȝȖȚȧ ȉȣ ȕȍȔȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ țȌȍȓȐȔ ȓȐȟȕȖ ǨȓȍȒșȈȕȌȘț ǩțȘȒȖȊț. ǿȚȖ Ȋȣ ȓȦȉȐȚȍ - ȟȈȑ ȐȓȐ ȒȖȜȍ? - ǺȖȓȤȒȖ ȟȈȑ. - DzȈȒȖȑ ț ȊȈș ȘȈșȗȖȘȧȌȖȒ Ȍȕȧ? - ǸȈșȗȖȘȧȌȖȒ Ȍȕȧ ȎȨșȚȒȐȑ: Ȋ 8 țȚȘȈ țȎȍ ȕȈ ȘȈȉȖȚȍ, ȏȈ- ȒȈȕȟȐȊȈȦ Ȋ 23 ȟȈșȈ, ȐȕȖȋȌȈ Ȑ Ȋ ȟȈș ȕȖȟȐ. ǺȈȒȖȑ ȘȍȎȐȔ Ȋșȍ ȌȍȊȧȚȤ ȔȍșȧȞȍȊ. - DzȍȔ ȉȣ Ȋȣ ȉȣȓȐ, ȍșȓȐ ȉȣ ȕȍ ȗȖȠȓȐ Ȋ ȗȖȓȐ- ȚȐȒț? - ȇ ȝȖȚȍȓ ȉȣȚȤ ȊȖȍȕȕȣȔ, ȕȖ, ȕȈȊȍȘȕȖȍ, ȋȌȍ ȉȣ ȕȐ ȉȣȓ, ȊșȨ ȘȈȊȕȖ ȉȣȓ ȉȣ ȓȐȌȍȘȖȔ - Ȋ ȥȒȖȕȖȔȐȒȍ, ȗȖȓȐȚȐȒȍ ȐȓȐ ȋȌȍ-ȚȖ ȍȡȨ. ǪȘȍȔȧ Ȕȍȕȧ șȌȍȓȈȓȖ ȚȈȒȐȔ. - DzȈȒȖȑ ț ȊȈș ȓȦȉȐȔȣȑ ȜȐȓȤȔ? - DzȈȒ ț ȒȖșȔȖȕȈȊȚȖȊ, «ǩȍȓȖȍ șȖȓȕȞȍ ȗțșȚȣȕȐ». - DzȈȒȖȍ ȓȦȉȐȔȖȍ ȔȍșȚȖ Ȋ ǶȔșȒȍ? - ǵȈȉȍȘȍȎȕȈȧ Ȋ «ǶȔșȒȖȑ ȒȘȍȗȖșȚȐ» - ȥȚȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕ- ȕȖȍ ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȧ ȔȖȋț ȌȖȘȊȈȚȤșȧ ȌȖ ȗȘȐȘȖȌȣ. - DzȈȒȖȑ ȓȦȉȐȔȣȑ ȊȐȌ ȖȚȌȣȝȈ? - ǶȝȖȚȈ. - ǪȈș ȟȈșȚȖ ȊȐȌȧȚ ȕȈ ȘȈȏȕȣȝ șȗȖȘȚȐȊȕȣȝ Ȕȍ- ȘȖȗȘȐȧȚȐȧȝ ǶȔșȒȈ. ǪȣȑȌȍȚȍ ȓȐ Ȋȣ ȕȈ șȚȈȘȚ ǹȐȉȐȘșȒȖȋȖ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȋȖ ȔȈȘȈȜȖȕȈ? - ǹȍȑȟȈș, ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȧȊȓȧȧșȤ ȕȈ ȔȈșșȖȊȣȝ șȗȖȘȚȐȊȕȣȝ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧȝ, ȐȔȍȦ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ «ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ șȗȖȘ- ȚȖȔ», ȕȈ ȏȈȕȧȚȐȧ Ȋ ȚȘȍȕȈȎȨȘȕȖȔ ȏȈȓȍ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȍ ȖșȚȈȨȚ- șȧ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȖșȚȈȘȈȦșȤ ȊȣȑȚȐ ȕȈ ȌȐșȚȈȕȞȐȦ ȔȈȘȈȜȖȕȈ, ȕȖ ȍșȚȤ șȖȔȕȍȕȐȧ, ȟȚȖ țȌȈșȚșȧ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ ȥȚȖ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǩțȌȍ Ț ȔȕȖȋȖ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȌȍȓȍȋȈȞȐȑ ȕȈ Ǭȕȍ ȋȖȘȖȌȈ, ȕȍ țȊȍ- Șȍȕ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȗȖȓțȟȐȚșȧ, ȕȖ ȗȖșȚȈȘȈȦșȤ. Подготовила Анастасия ВИКТОРОВА Фото облправительства ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАМКНУТЫ В СЕБЕ - Ǫȣ ȋȖȊȖȘȐȓȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȈȌȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ Ȋ ǶȔșȒ ȐȕȊȍșȚȖȘȖȊ. ǵȖ ȊȍȌȤ ȓȦȉȖȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌ- șȚȊȖ - ȕȈȋȘțȏȒȈ ȕȈ ȥȒȖȓȖȋȐȦ. ǶȔȐȟȐ Ȑ ȚȈȒ ȉȖ- ȧȚșȧ ȊșȍȋȖ ȗȖșȓȍ ȗȘȖȠȓȖȋȖȌȕȍȑ ȐșȚȖȘȐȐ ș Ȋȣ- ȉȘȖșȈȔȐ ȥȚȐȓȔȍȘȒȈȗȚȈȕȈ. DzȈȒ ȉȣȚȤ ș ȥȚȐȔ ȈșȗȍȒȚȖȔ? - ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț ǶȔșȒ ȗȘȖȋȘȍȔȍȓ ȕȈ ȊșȦ șȚȘȈȕț ș ȊȣȉȘȖșȈȔȐ ȥȚȐȓȔȍȘȒȈȗȚȈȕȈ, ȐșȚȖȟȕȐȒ ȒȖ- ȚȖȘȣȝ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȉȣȓ ȕȈȑȌȍȕ, ȖȔȐȟȐ șȈȔȐ șȚȈȓȐ ȥȒȖȓȖȋȈ- ȔȐ Ȑ șȖ ȏȕȈȕȐȍȔ ȌȍȓȈ ȘȈșșțȎȌȈȦȚ Ȋ șȖȞșȍȚȧȝ, ȟȍȔ ȝȈȘȈȒ- ȚȍȘȍȕ ȏȈȗȈȝ ȚȖȋȖ ȐȓȐ ȐȕȖȋȖ ȊȍȡȍșȚȊȈ, ȒȈȒȖȍ Ȑȏ ȖȔșȒȐȝ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȍȋȖ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ. ǵȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȈȔ ȗȘȐȌȨȚșȧ ȘȈȏȖȉȘȈȚȤșȧ ș ȥȒȖȓȖȋȐȟȍ- șȒȐȔȐ ȗȘȖȉȓȍȔȈȔȐ, ȥȚȖ ȘȍȋȐȖȕ ȖȉȧȏȈȕ șȌȍȓȈȚȤ ȗȖ ȕȖȊȖ- Ȕț ȔȈȑșȒȖȔț țȒȈȏț ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȈ. ǷȖȥȚȖȔț ț ȕȈș 11 ȐȦȓȧ ȉȣȓ ȖȚȒȘȣȚ ǾȍȕȚȘ ȥȒȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȋȖ ȔȖȕȐȚȖȘȐȕȋȈ, ȗȖ ȌȈȕȕȣȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉțȌȍȚ ȖȉȕȖȊȓȧȚȤșȧ ȒȈȘȚȈ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȑ 9