Спецвыпуск "Город моей судьбы" Спецвыпуск АиФ в Омске №10 (61) ДГ-2018 (на сайт) - Page 6

РЕГИОН ǬȖȘȖȋȐȍ ȖȔȐȟȐ! ǷȖȏȌȘȈȊȓȧȍȔ ȊȈș ș ȓȦȉȐȔȣȔ ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȔ - ǬȕȨȔ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȕȈȠȍȋȖ șȓȈȊȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ! ǫȖȚȖȊȧșȤ ȒȖ ǬȕȦ ȋȖȘȖȌȈ Ȑ ȖȚȔȍȟȈȧ ȍȋȖ, Ȕȣ ȊȕȖȊȤ ȊșȗȖ- ȔȐȕȈȍȔ ȚȘȨȝȊȍȒȖȊțȦ ȐșȚȖȘȐȦ - ȖȚ ȗȍȘȊȖȑ ǶȔșȒȖȑ ȒȘȍ- ȗȖșȚȐ, ȊȖȏȊȍȌȨȕȕȖȑ ȗȖ ǻȒȈȏț ǪȍȓȐȒȖȋȖ ǷȍȚȘȈ I. ǫȖȘȌȐȔșȧ ȔȖȡȕȣȔ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȔ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȖȔ ǶȔșȒȈ: Ȕȣ ȉȣȓȐ Ȑ ȖșȚȈȨȔșȧ ȗȍȘȊȣȔȐ Ȋ ȕȍȜȚȧȕȖȑ Ȑ ȕȍȜȚȍȗȍȘȍȘȈȉȈȚȣȊȈȦ- ȡȍȑ ȖȚȘȈșȓȐ. ǷȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț țȟȈșȚȊțȍȔ Ȋ șȖȏȌȈȕȐȐ ȈȊȐȈȞȐ- ȖȕȕȖȑ Ȑ ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȑ ȚȍȝȕȐȒȐ, țȒȘȍȗȓȧȍȔ ȖȉȖȘȖȕȖșȗȖșȖȉ- ȕȖșȚȤ ȕȈȠȍȑ șȚȘȈȕȣ. ǪȘȍȔȧ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȉȘȖșȈȍȚ ȕȈȔ ȊȣȏȖȊȣ, ȕȖ ȖȔȐȟȐ, Ȋșȍȑ ȌțȠȖȑ ȓȦȉȧȡȐȍ șȊȖȦ ȔȈȓțȦ ǸȖȌȐȕț, țȔȍȦȚ ȌȖșȚȖȑȕȖ ȕȈ ȕȐȝ ȖȚȊȍȟȈȚȤ. DzȖȋȌȈ Ȕȣ ȍȌȐȕȣ, ȕȈȔ ȗȖ șȐȓȈȔ ȓȦȉȣȍ ȏȈȌȈ- ȟȐ. DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȔȖȎȍȚ șȌȍȓȈȚȤ ȗȖȌȈȘȖȒ ȋȖȘȖȌț - Ȍȓȧ ȍȋȖ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ Ȑ ȗȘȖȞȊȍȚȈȕȐȧ. ǰ ȒȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ ȕȈȗȖȓȕȐȚȤ ȕȈȠ ǶȔșȒ ȕȖȊȣȔȐ ȟțȊșȚȊȈȔȐ Ȑ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȧȔȐ, ȔȣșȓȧȔȐ Ȑ ȌȍȓȈȔȐ - ȉȣȓȖ ȉȣ ȚȖȓȤȒȖ ȎȍȓȈȕȐȍ. ǹ ǬȕȨȔ ȋȖȘȖȌȈ, ȌȖȘȖȋȐȍ ȏȍȔȓȧȒȐ! ǷțșȚȤ ȐșȗȖȓȕȧȚșȧ ȕȈȠȐ ȖȉȡȐȍ ȔȍȟȚȣ Ȑ șȈȔȣȍ ȈȔȉȐȞȐȖȏȕȣȍ ȗȓȈȕȣ - ȊȖ ȉȓȈȋȖ ȘȖȌȕȖȋȖ ǶȔșȒȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ șȖȓȕȞȈ, ȓȦȉȊȐ Ȑ ȌȖȉȘȖȚȣ! ǴȥȘ ȋȖȘȖȌȈ ǶȔșȒȈ Ƕ. ǵ. ǼȈȌȐȕȈ 6 ǷȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤ ǶȔșȒȖȋȖ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ǹȖȊȍȚȈ Ǫ. Ǫ. DzȖȘȉțȚ