Спецвыпуск "Город моей судьбы" Спецвыпуск АиФ в Омске №10 (61) ДГ-2018 (на сайт) - Page 44

МЕДИЦИНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И ВРЕМЯ! Центральная клиническая больница - это крупный современный медицинский центр, в котором высококвалифицированные специалисты ежедневно оказывают своевременную и профессиональную помощь. ǶȌȕȖ Ȑȏ ȋȓȈȊȕȣȝ ȖȚȓȐȟȐȑ ǾDzǩ - ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȑ ȗȖȌȝȖȌ Ȑ ȊȕȐȔȈ- ȚȍȓȤȕȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ȒȈȎȌȖȔț ȗȈ- ȞȐȍȕȚț ȕȈ Ȋșȍȝ ȥȚȈȗȈȝ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȐ Ȑ ȓȍȟȍȕȐȧ. ǪȣșȚȘȖȍȕȕȈȧ ȓȖȋȐșȚȐ- ȒȈ, ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȈȧ ȊȣȌȈȟȈ ȚȈȓȖȕȖȊ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȉȍȏ ȖȟȍȘȍȌȍȑ ȗȖȓțȟȐȚȤ Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȔȍȌȐȞȐȕ- șȒȐȝ țșȓțȋ. ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȒȓȐȕȐ- ȒȐ ȕȈȗȖȔȕȧȚ Ȗ ȏȈȗȐșȐ ȕȈ ȗȘȐȨȔ Ȓ ȊȘȈȟț, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȗ ȌȈȚȍ Ȑ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȘȖȝȖȎȌȍȕȐȧ ȗȘȖȞȍȌțȘ. ǶșȕȖȊȕȖȑ ȗȘȐȕȞȐȗ ȘȈȉȖȚȣ ȉȖȓȤȕȐȞȣ - șȖȖȚ- ȕȖȠȍȕȐȍ Ȟȍȕȣ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ. Ǫ ȠȚȈȚȍ ǾȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑ ȒȓȐȕȐ- ȟȍșȒȖȑ ȉȖȓȤȕȐȞȣ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȊȘȈ- ȟȐ ȉȖȓȍȍ 35 ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȝ șȗȍȞȐ- ȈȓȤȕȖșȚȍȑ, ȐȔȍȦȡȐȍ ȖȉȠȐȘȕțȦ ȊȘȈȟȍȉȕțȦ ȗȘȈȒȚȐȒț. ǯȌȍșȤ ȔȖȎ- ȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȐ țȏȒȐȝ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ, ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ȗȘȐȨȔ Ȓ ȒȖȚȖȘȣȔ Ȋ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȗȖȓȐȒȓȐ- ȕȐȒȈȝ ȉȣȊȈȍȚ șȓȖȎȕȖ. ǵȈȐȉȖȓȍȍ Запишитесь на приём: 39-44-44 ȊȖșȚȘȍȉȖȊȈȕȕȣȍ ȊȘȈȟȐ ȌȖȗȖȓȕȐ- ȚȍȓȤȕȖ ȊȍȌțȚ ȗȘȐȨȔ Ȋ ȊȣȝȖȌȕȣȍ ȌȕȐ. Ǫ ȒȓȐȕȐȒȍ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȦȚșȧ Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȝ ȖșȔȖȚȘȖȊ, ["s"["c"S"O"""k"g""'"["O""W"C""W""4"O"C"g"k"+"@"g"_"c"#"+"K"@"c"#"'"["k"#"7"h"_"X"g"@+"g"k"7"S"4"g"X"+"g"7"S"@"K"c"o"_"W""S"@+"g"k"c"#"w"["+""S"@"K"["S"_"#"W"C""S"@"/"["c"["3" +"S"g"K" +"'"["O""W"C"{"4"C"g"_"["O""?"o"7"k"g""W"X+"+"7"G""#""S"7"3"C"{"C"W"g"K"#""3"C"#"/"W"["g"k"@+""7"g"K"#""#"_"_"#"c"#"k"o"c" ȃ"o"g"O"o"/"#"P"_" +"{"C"7"W"k"["("O"#"'"["c"#"k"["c"W""4"s"o"W"K"{"@+"["W"#"O""W""4"o"O""k"c"#"?"+"o"K"["+""4""W"3"X+"g"K"["_"C""7"g"K"C"4"c"7"W"k"/"7"W"["O"["/"C""7"g"K"C"4+"+"K"O"""#"调"@"3"c"o"/"C"4"+"C"3"+"C"g"g"O"7"3"["+"#"W"C"D"O"#"/"["3"#"c""["'"["c"l+"3"["+"#"W"C"""K"g"_"7"c"k"W"["/"X"K"O"#"g"g" "g"_"4+"{"C"#"O"C"g"k""K"O"C"W"C"K"@"S"["/"o"h"W" "c"#"T+"W"7"D"g"k"#"3"C"@"+"""+"C"k""?"#"'"["O"7"+"#"W"C"4+"@"_"c"C"g"k"o"_"C"k""H"7"/"X"O"7""7"W"C""["O"+""["4"+"W"C"S"#"W"C"4"o"3"7"O""7"k"g""_"c"["s"@+"O"#"K"k"C"K"4"@"_"["3"3"7"c";"#"W"C""?"3"["c"["+""+"W" "3"["O";"W"["P"o"c"["+"W"4+"7"W"k"c"#"O""W"#""K"O"C"W"C""7"g"K"#""'"["O"+"W"C"{" "+"K"O"""#"7"h"("g"7"'""K"["W"g"o"O""k" +"k"C"+"W""4"_"c"C""S""3"C"#"/"W"["g"k"C""7"g"K"C"4+"g"O"o";"'""O"#"'"["c"#"k"["c"C""@"K"["S"s"["c"k" +"'"7"O""W""D"3"W"7"+"W"["D"g"k"#"{"C"["W"#"`"O" +"/"["3"#"c"""k"["S"l"_"#"{"C"7"W"k""S"["/"o"h"_"X+"O"o""C"k""K"["W"g"o"O""k"#"{"C""+"c"#"" "g"3"#"k"+"#"W"#"O"C"?""C"O"@"_"c"["G"k"@"K"o"c"d"O"7""7"W"C"+"("["3"W"["P"S"7"g"k"4""k"X"_"["?"+"["O""7"h"?" +"S"7"k"W"X"g""K"["W"["S"C"k""+"c"7"S"+"O"C"W"C"K" "["K"#"?""+"#"7"h"g"_"7"K"k"`"S"4+"3"C"{"C"W"g"K"C"t"o"g"O"o","W" "+""7"?"3"4"W" +"3"["S"l"l"_"#"{"C"7"W"k" "7"3""3"O""S"W"["/"C"t+""k"X"7"3"C"W"g"k"+"7"W"W"#""+"["?"S"[";"W"["g"k"+"_"["O"o""C"k""S"7"3"C"{"C"W"g"K"o""_"["S"[""+"O""c"#"?"W""t"g"["{"C"#"O""W""t"K"#"k"7"/"["c"C"D+"("3"7"G"g"k"+"o"7"h"g"C"g"k"7"S" "O""/"["h"@+"g"K"C"3"["H+BsF,BBBBBBBBBkBDFBBBBBBBFFDBBBBFF?F'BBԃBFBBF+FF BBF,BKF,BF/BBBBBFBBF,BBBBFF0F#BB̃BBBKBBB+BBFBBF FBF BԃBBFBBF B聍Թ+BFBFBBBF BBFBsBFBFB+BoBFBBBBF