Спецвыпуск "Город моей судьбы" Спецвыпуск АиФ в Омске №10 (61) ДГ-2018 (на сайт) - Page 39

МЕДИЦИНА ȊȣșȖȒȖ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕȖȑ ȗȖȔȖȡȐ ȏȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȗȧȚȤ ȓȍȚ. Ǫ 2017 ȋȖȌț Ȋ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȝ ȞȍȕȚȘȈȝ Ȑ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ ȓȍȟȍȉȕȣȝ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧȝ ȘȍȋȐȖȕȈ ȊȣșȖȒȖȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕțȦ ȔȍȌȐȞȐȕșȒțȦ ȗȖȔȖȡȤ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȉȖȓȍȍ 11 Țȣșȧȟ ȟȍȓȖ- ȊȍȒ. Ǫ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȗȓȈȕȐȘțȍȚșȧ ȥȚț ȞȐȜȘț ȕȍ țȔȍȕȤȠȐȚȤ, ȕȈ ȥȚȐ ȞȍȓȐ ȊȣȌȍȓȍȕȖ 1,7 ȔȓȘȌ Șțȉ. ǹȍȋȖȌȕȧ ȖȔȐȟȐ ȐȔȍ- ȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȊȣșȖȒȖȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕțȦ ȗȖ- ȔȖȡȤ ȗȖ 20 ȗȘȖȜȐȓȧȔ, ȕȍ ȊȣȍȏȎȈȧ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȣ ȘȍȋȐȖȕȈ. ǰȚȖȋȐ 2017 ȋȖȌȈ ȋȖȊȖȘȧȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȘȍȋȐȖȕȍ ȏȕȈȟȐ- ȚȍȓȤȕȖ țȊȍȓȐȟȐȓȖșȤ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȖȊȖȌȐȔȣȝ ȗȘȖȞȍȌțȘ ȥȒșȚȘȈȒȖȘȗȖȘȈȓȤȕȖȋȖ ȖȗȓȖȌȖȚȊȖȘȍȕȐȧ. Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȖ- șȓȍȌȕȐȝ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȓȍȚ ȕȈ ȘȍȋȐȖȕ ȊȣȌȍȓȧȓȖșȤ ȗȘȐȔȍȘ- ȕȖ 300 ȒȊȖȚ. Ǫ 2017 ȋȖȌț ȗȘȖȞȍȌțȘț ȅDzǶ ȗȘȖȠȓȐ ȉȖȓȍȍ 700 ȎȐȚȍȓȤȕȐȞ ǶȔșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ. ǵȈ 2018 ȋȖȌ ȗȓȈȕȐȘț- ȍȚșȧ ȥȚț ȞȐȜȘț șȖȝȘȈȕȐȚȤ. СВЕЖИЙ РЕМОНТ И АВТО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ Ǫ ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȔ ȉȦȌȎȍȚȍ ȕȈ 2018 ȋȖȌ țȚȊȍȘȎȌȍȕȣ 220 Ȕȓȕ Șțȉ. ȕȈ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍ ȒȈȗȐȚȈȓȤȕȖȋȖ ȘȍȔȖȕȚȈ țȟ- ȘȍȎȌȍȕȐȑ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ. ǵȈ ȥȚȐ șȘȍȌșȚȊȈ ȗȓȈȕȐȘț- ȍȚșȧ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȒȈȗȘȍȔȖȕȚ 23 ȔȍȌțȟȘȍȎȌȍȕȐȑ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ Ȑ ȖȉȓȈșȚȐ. Ǫ ȘȈȔȒȈȝ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȑ șȚȘȈȚȍ- ȋȐȐ ȌȍȑșȚȊȐȑ Ȋ ȐȕȚȍȘȍșȈȝ ȌȍȚȍȑ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȔ ȗȘȈȊȐ- ȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȊȣȌȍȓȍȕȣ șȘȍȌșȚȊȈ ȕȈ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤ- ȕȖ-ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ 2  ܉Ll\ ̈܉, |l< ,< \ "{lL,r l