Спецвыпуск "Город моей судьбы" Спецвыпуск АиФ в Омске №10 (61) ДГ-2018 (на сайт) - Page 3

РЕГИОН ǻȊȈȎȈȍȔȣȍ ȖȔȐȟȐ! ǷȖȏȌȘȈȊȓȧȍȔ ȊȈș ș ǬȕȨȔ ȋȖȘȖȌȈ! Ǫ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ǶȔșȒț ȐșȗȖȓȕȧȍȚșȧ 302 ȋȖȌȈ. ǯȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȔț ȋȖȘȖȌț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȖșȚȖȐȕ ȓȦȉȊȐ Ȑ țȊȈȎȍȕȐȧ. ǫȖȘȖȌ ǶȔșȒ ȖȚȓȐȟȈȍȚ ȖȌȕȖ ȊȈȎȕȖȍ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȖ - Ȗȕ ȊșȍȋȌȈ șȓțȎȐȓ ǸȖȌȐȕȍ, ȏȈȡȐȡȈȓ ȍȨ ȐȕȚȍȘȍșȣ, ȒȈȒȐȍ ȉȣ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȊȐȝȘȐ ȕȐ ȒȘțȎȐȓȐ ȕȈȌ șȚȘȈȕȖȑ. ǺȈȒ ȉȣȓȖ 300 ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ, ȒȖȋȌȈ ȗȖ ȗȘȐȒȈȏț ǷȍȚȘȈ I ȕȈ ȗȍȘȍșȍȟȍȕȐȐ ȌȊțȝ șȐȉȐȘșȒȐȝ ȘȍȒ ȗȖȓȒȖȊȕȐȒȖȔ ǩțȝȋȖȓȤȞȍȔ ȉȣȓȈ ȏȈȓȖȎȍȕȈ ȒȘȍ- ȗȖșȚȤ Ȍȓȧ ȏȈȡȐȚȣ ȦȎȕȣȝ ȘțȉȍȎȍȑ ǸȖșșȐȐ. ǺȈȒ ȉȣȓȖ Ȋ ȋȖȌȣ ȘȍȊȖȓȦȞȐȖȕȕȖȑ șȔțȚȣ, ȒȖȋȌȈ Ȋ ǶȔșȒȍ șȖȏȌȈȊȈȓȈșȤ ȐșȚȖȘȐȧ ȕȈȠȍȑ șȚȘȈȕȣ. ǺȈȒ ȉȣȓȖ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȊșȍȋȖ XX ȊȍȒȈ, ȒȖȋȌȈ Ȑȏ ǶȔșȒȈ ȕȈ ȜȘȖȕȚ ǪȍȓȐȒȖȑ ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑ țȝȖȌȐȓȐ ȥȠȍȓȖȕȣ ș șȐȉȐȘȧȒȈȔȐ - ȕȍȔȕȖȋȖșȓȖȊȕȣȔȐ, ȕȖ ȖȟȍȕȤ ȕȈȌȨȎȕȣȔȐ ȊȖȐȕȈȔȐ. Ǩ Ȋ Țȣȓț - ȕȈ ȏȈȊȖȌȈȝ, ȥȊȈȒțȐȘȖȊȈȕȕȣȝ Ȋ ǶȔșȒ, ȌȍȕȤ Ȑ ȕȖȟȤ ȎȍȕȡȐȕȣ Ȑ ȌȍȚȐ șȚȖȧȓȐ ț șȚȈȕȒȖȊ, șȖȏȌȈȊȈȧ șȊȖȐȔȐ ȘțȒȈȔȐ ȖȘțȎȐȍ ǪȍȓȐ- ȒȖȑ ǷȖȉȍȌȣ! ǽȖȟȍȚșȧ ȖȚȔȍȚȐȚȤ, ȟȚȖ ȋȓȈȊȕȖȍ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ - ȥȚȖ ȕȍ ȌȖȔȈ Ȑ țȓȐȞȣ, Ȑ ȌȈȎȍ ȕȍ ȏȈȊȖȌȣ Ȑ ȜȈȉȘȐȒȐ, Ȉ ȓȦȌȐ. ǮȐȚȍȓȐ, ȋȖȘȖȎȈȕȍ, ȖȔȐȟȐ. ǩȖȓȍȍ ȖȌȕȖȋȖ ȔȐȓȓȐȖȕȈ ȖȔȐȟȍȑ ȊȖșȗȐȚȣȊȈȦȚ ȌȍȚȍȑ, țȟȈȚșȧ, ȘȈȉȖȚȈȦȚ, ȔȍȟȚȈȦȚ, șȖȏȌȈȦȚ ȟȚȖ-ȚȖ ȕȖȊȖȍ, ȏȈȡȐȡȈȦȚ ȏȈȒȖȕ Ȑ șȗȈșȈȦȚ ȓȦȌȍȑ, ȘțȒȖȊȖȌȧȚ Ȑ șȚȖȧȚ ț șȚȈȕȒȈ, ȉȖȘȦȚ- șȧ ȏȈ ȗȖȉȍȌȣ Ȋ ȉȐȏȕȍșȍ ȐȓȐ șȗȖȘȚȍ. ǶȔȐȟȍȑ ȊșȍȋȌȈ ȖȚȓȐȟȈȓ ȒȘȍȗȒȐȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ Ȑ șȐȉȐȘșȒȈȧ ȕȈșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ. ǶȔșȒ - ȋȖȘȖȌ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ șȍȉȧ țȊȈȎȈȚȤ. ǰșȒȘȍȕȕȍ, ȖȚ Ȋșȍȑ ȌțȠȐ ȗȖȏȌȘȈȊȓȧȍȔ ș ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȔ ȎȐȚȍȓȍȑ ȋȖȘȖȌȈ Ȑ ȍȋȖ ȋȖșȚȍȑ! ǽȖȟȍȚșȧ ȗȖȎȍȓȈȚȤ ȖȔȐȟȈȔ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ Ȋșȍ ȚȘțȌȕȖșȚȐ, ȕȈȊȍșȚȐ ȗȖȘȧ- ȌȖȒ, ȊȍȘȕțȚȤ ǶȔșȒț ȋȖȘȌȖȍ ȏȊȈȕȐȍ ȋȖȘȖȌȈ-șȈȌȈ Ȑ ȒȘțȗȕȍȑȠȍȋȖ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȞȍȕȚȘȈ, ȋȖȘȖȌȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȝȖȟȍȚșȧ ȎȐȚȤ Ȑ ȘȈȉȖȚȈȚȤ, șȓțȎȐȚȤ ȕȈȠȍȑ ǸȖȌȐȕȍ. ǹ Ǭ ȕȨȔ ȋȖȘȖȌȈ! ǪȘȍȔȍȕȕȖ ȐșȗȖȓȕȧȦȡȐȑ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈ ǶȔșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ Ǩ. dz. ǩțȘȒȖȊ ǷȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤ ǯȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤȕȖȋȖ ǹȖȉȘȈȕȐȧ ǶȔșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ Ǫ. Ǩ. ǪȈȘȕȈȊșȒȐȑ 3