Спецвыпуск "Город моей судьбы" Спецвыпуск АиФ в Омске №10 (61) ДГ-2018 (на сайт) - Page 27

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ КСТАТИ Согласно данным Минкомсвязи России, пополнение базы данных государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и подключение к этому сервису всё новых пользователей идет быстрыми темпами в большинстве регионов страны. Регионами-лидерами по внедрению ГИС ЖКХ стабильно выступают Костромская, Новосибирская и Омская области. Șțȉ., ȊȣȗțȡȍȕȖ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȔȐ șȚȘȖȑȐȕ- ȌțșȚȘȐȐ ȕȈ șțȔȔț 2,8 ȔȓȘȌ Șțȉ. ǺȈȒȎȍ Ȋ 2018 ȋȖȌț Ȋ ǨȏȖȊșȒȖȔ ȘȈȑȖȕȍ ȗȓȈȕȐȘțȍȚșȧ ȊȊȖȌ Ȋ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȦ ȌȖȔȖșȚȘȖȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȒȖȔȉȐȕȈȚȈ ȔȖȡȕȖșȚȤȦ 200 Țȣș. ȒȊ. Ȕ ȎȐȓȤȧ Ȋ ȋȖȌ. ǷȘȖȜȐȓȤ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ - ȗȘȖȐȏ- ȊȖȌșȚȊȖ ȉȣșȚȘȖȊȖȏȊȖȌȐȔȣȝ șȉȖȘȕȣȝ ȌȖȔȖȊ. ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА Dz șȓȖȊț, ȖȔșȒȐȍ ȊȓȈșȚȐ ȊȍșȕȖȑ ȥȚȖȋȖ ȋȖȌȈ ȖȗȘȍȌȍȓȐ- ȓȐ ȗȍȘȊȣȝ ȌȊțȝ ȏȈșȚȘȖȑȡȐȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȚȈȕțȚ țȟȈșȚ- ȕȐȒȈȔȐ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȓȤȋȖȚȕȖȋȖ ȐȗȖȚȍȟȕȖȋȖ ȒȘȍȌȐȚȖȊȈ- ȕȐȧ. ǷȖ ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȍ ȋȓȈȊȣ ȘȍȋȐȖȕȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǩțȘ- ȒȖȊȈ Ȋ ȖȉȓȈșȚȕȖȔ ȉȦȌȎȍȚȍ ȕȈ 2018 ȋȖȌ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȖ 360 Ȕȓȕ Șțȉ. ȕȈ șȕȐȎȍȕȐȍ ȐȗȖȚȍȟȕȖȑ șȚȈȊȒȐ ȕȈ 3%. ǹȚȈȊȒȈ \l<܉\ ll܉  b \̈L܉\ |l܉\lb < \lb ,܈̉ l\ r |܊ \ ܉\  \2R |b