Спецвыпуск "Город моей судьбы" Спецвыпуск АиФ в Омске №10 (61) ДГ-2018 (на сайт) - Page 23

ФИНАНСЫ Рассрочка или всё же кредит? ǵȍ ȚȈȒ ȌȈȊȕȖ ȕȈ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȔ ȘȣȕȒȍ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȖȊȣȑ ȗȘȖȌțȒȚ - ȒȈȘȚȣ ȘȈșșȘȖȟȒȐ. ǸȈșșȔȖȚȘȐȔ ȗȖȌȘȖȉȕȍȍ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȚȈȒȖȍ, ȒȈȒ ȐȔȐ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ, Ȋ ȟȨȔ Ȑȝ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ȏȈȊȍȘȍȕȐȧȔ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȝ ȉȈȕȒȖȊ, ȒȈȘȚȈ ȘȈșșȘȖȟȒȐ, ȒȈȒ șȓȍȌțȍȚ Ȑȏ ȕȈȏȊȈȕȐȧ, ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȖȒț- ȗȈȚȤ ȚȖȊȈȘȣ Ȋ ȘȈșșȘȖȟȒț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȔȖȎȍȚ ȘȈșȚȧȋȐȊȈȚȤșȧ ȕȈ 2 - 12 ȔȍșȧȞȍȊ. ǰ ȗȓȈȚȐȚȤ ȏȈ ȥȚȖ ȕȍ ȕțȎȕȖ - ȕȐȒȈȒȐȝ ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ, șȒȘȣȚȣȝ ȒȖȔȐșșȐȑ Ȑ șȚȘȈȝȖȊȖȒ. ǹȖȋȓȈșȐȚȍșȤ, ȏȊțȟȐȚ ȗȖȌȖȏȘȐȚȍȓȤȕȖ ȐȓȐ ȒȈȒ ȔȐȕȐ- ȔțȔ ȕȍȗȘȈȊȌȖȗȖȌȖȉȕȖ... ǪȍȌȤ ȥȚȖ ȕȍ ȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ șȣȘ Ȋ ȔȣȠȍȓȖȊȒȍ Ȑ ȕȍ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȉȈȕ- ȒȈ - ȗȘȖȌțȒȚ ȗȘȖȌțȔȈȕ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȕȐ ȉȈȕȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȈȓ ȊȈȔ ȘȈșșȘȖȟȒț, ȕȐ ȔȈȋȈȏȐȕ, ȋȌȍ Ȋȣ ȒțȗȐȓȐ ȚȖȊȈȘ, ȕȍ ȖșȚȈȊȈȓȐșȤ ȊȕȈȒȓȈȌȍ (ȐȕȈȟȍ ȏȈȟȍȔ ȐȔ ȊșȨ ȥȚȖ ȕțȎȕȖ?). ǶȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ, ȉȈȕȒ ȏȈȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ ȕȈ ȒȖȔȐșșȐȐ, ȒȖ- ȚȖȘțȦ ȍȔț ȗȓȈȚȧȚ ȔȈȋȈȏȐȕȣ-ȗȈȘȚȕȨȘȣ. ǰ ȊȓȈȌȍȓȤȞȈȔ ȔȈȋȈȏȐȕȈ ȚȈȒȖȍ ȗȈȘȚȕȨȘșȚȊȖ ȕȈ ȗȖȓȤȏț: Ȋȣ ȗȘȐȌȨȚȍ ȚȘȈ- ȚȐȚȤ ȌȍȕȤȋȐ Ȓ ȕȐȔ, ȕȍ ȗȖȑȌȨȚȍ Ȓ ȒȖȕȒțȘȍȕȚȈȔ, ȘȈȏ țȎ ȊȈȔ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ ȚȈȒȐȍ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ. ǪȈȠȈ Ȏȍ ȊȣȋȖȌȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋȣ ȗȖȒțȗȈȍȚȍ ȚȖȊȈȘ șȍȋȖȌȕȧ, Ȉ ȗȓȈ- ȚȐȚȍ ȗȖȚȖȔ Ȑ ȗȖȕȍȔȕȖȋț. ЧЕМ КАРТЫ РАССРОЧКИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КРЕДИТНЫХ КАРТ? ǷȖ ȏȈȒȖȕț Ȑ ȒȘȍȌȐȚȕȈȧ ȒȈȘȚȈ, Ȑ ȒȈȘȚȈ ȘȈșșȘȖȟȒȐ - ȥȚȖ «ȒȈȘȚȣ ș ȓȐȔȐȚȖȔ ȖȊȍȘȌȘȈȜȚȈ», Ȉ ȖȊȍȘȌȘȈȜȚ - ȥȚȖ, ȗȖ șțȚȐ, ȚȖȚ Ȏȍ ȒȘȍȌȐȚ. ǺȈȒ ȟȚȖ ȗȘȐȕȞȐȗ ȌȍȑșȚȊȐȧ Ȑ ȒȘȍ- ȌȐȚȖȒ (ȖșȖȉȍȕȕȖ Țȍȝ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȍșȚȤ ȌȓȐȚȍȓȤȕȣȑ ȋȘȍȑș- ȗȍȘȐȖȌ - șȘȖȒ, ȗȖȒȈ ȗȘȖȞȍȕȚȣ ȕȈ ȌȖȓȋ ȕȍ ȕȈȟȐșȓȧȦȚșȧ), Ȑ ȒȈȘȚ ȘȈșșȘȖȟȒȐ ȗȖȝȖȎȐȑ: ȕȈ ȒȈȘȚȍ ȍșȚȤ ȓȐȔȐȚ, ȚȖ ȍșȚȤ ȌȖșȚțȗȕȈȧ șțȔȔȈ Ȍȍȕȍȋ, Ȑ ȐȔ ȔȖȎȕȖ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ, ȟȚȖȉȣ ȟȚȖ-ȚȖ ȒțȗȐȚȤ. Ǩ ȏȈȚȍȔ ȋȈșȐȚ B ̉l< \lr |<Ь܈ z܉< 2 , \b  ̉lll܉\b |l