Спецвыпуск "Город моей судьбы" Спецвыпуск АиФ в Омске №10 (61) ДГ-2018 (на сайт) - Page 16

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КРАСНЫЙ ЯР МЕТИТ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ КАК НЕБОЛЬШОЙ МОНОГОРОД ЛЮБИНСКОГО РАЙОНА ВОШЁЛ В ТОП10 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ Ǫ ȒȖȕȞȍ ȐȦȕȧ ȘȖșșȐȑșȒȐȑ ȜȖȕȌ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȔȖȕȖȋȖȘȖȌȖȊ ȖȗȘȍȌȍȓȐȓ ȌȍșȧȚȒț ȓțȟȠȐȝ. Ǫ șȗȐșȖȒ Ȑȏ 139 ȗȖșȍȓȍȕȐȑ ȘȈȏȓȐȟȕȖȋȖ ȚȐȗȈ ȊȖȠȨȓ ȗȖșȨȓȖȒ DzȘȈșȕȣȑ ȇȘ dzȦȉȐȕșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ ǶȔșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȍșȚȈȕȌȈȘȚȕȖȔț ȗȖȌȝȖȌț Ȓ șȖȞȐȈȓȤȕȖ- ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȔț ȘȈȏȊȐȚȐȦ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȐȍ ȌȍșȧȚȐȓȍ- ȚȐȧ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȔȖȕȖȋȖȘȖȌ Ȋ ȘȍȋȐȖȕȍ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ Ȑ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȗȘȖȋȘȍșșȐȊȕȣȔ. В ОДНОМ РЯДУ С ЕЛАБУГОЙ И МИРНЫМ Ǭȓȧ ȘȈșȟȨȚȈ ȘȍȑȚȐȕȋȈ țȟȐȚȣȊȈȓȐșȤ 19 ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ șȖȏȌȈȕȐȍ ȕȖȊȣȝ ȘȈȉȖȟȐȝ ȔȍșȚ, ȘȍȏțȓȤȚȈ- Țȣ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ «5 ȠȈȋȖȊ ȉȓȈȋȖțșȚȘȖȑșȚȊȈ», ȈȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ ș ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȔȐ ȐȕșȚȐȚțȚȈȔȐ ȘȈȏȊȐ- ȚȐȧ. ǷȘȖȋȘȈȔȔȈ «DzȖȔȗȓȍȒșȕȖȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȔȖȕȖȋȖȘȖ- ȌȖȊ» ȘȈșșȟȐȚȈȕȈ ȌȖ 2025 ȋȖȌȈ. ǭȨ ȞȍȓȤ - șȕȐȏȐȚȤ ȏȈ- ȊȐșȐȔȖșȚȤ ȔȖȕȖȋȖȘȖȌȖȊ ȖȚ ȘȈȉȖȚȣ ȋȘȈȌȖȖȉȘȈȏțȦȡȐȝ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ ȟȍȘȍȏ șȖȏȌȈȕȐȍ ȕȖȊȣȝ ȘȈȉȖȟȐȝ ȔȍșȚ, ȕȍ șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș ȚȈȒȐȔȐ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȔȐ. Ǭȓȧ DzȘȈșȕȖȋȖ ȇȘȈ - ȥȚȖ ǨǶ «dzȦȉȐȕșȒȐȑ ȔȖȓȖȟȕȖ-ȒȖȕșȍȘȊȕȣȑ ȒȖȔ- ȉȐȕȈȚ» Ȑ dzȦȉȐȕșȒȈȧ ȗȚȐȞȍȜȈȉȘȐȒȈ. - Ǫ ȗȘȖȋȘȈȔȔț ȒȖȔȗȓȍȒșȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȔȖȕȖȋȖȘȖ- ȌȖȊ Ȕȣ ȗȖȗȈȓȐ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȘȈȉȖȚȍ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ ȌȊțȝ ȓȍȚ. Ǵȣ șȖȏȌȈȓȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȋȓȖȉȈȓȤȕȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ ȘȈȏȊȐȚȐȧ Ȑ ȏȈȡȐȚȐȓȐ Ȑȝ ȕȈ ȊȣșȖȒȖȔ țȘȖȊȕȍ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȋȓȈȊȈ dzȦȉȐȕșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ ǶȔșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ǨȉȈȑ ǸȈ- ȒȐȔȎȈȕȖȊ. ǪșȍȋȖ Ȋ 2017 ȋȖȌț Ȋ DzȘȈșȕȖȔ ȇȘț ȉȣȓȖ șȖȏȌȈȕȖ 29 ȘȈ- ȉȖȟȐȝ ȔȍșȚ Ȋ șȍȒȚȖȘȍ ȔȈȓȖȋȖ Ȑ șȘȍȌȕȍȋȖ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐ- ȔȈȚȍȓȤșȚȊȈ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȔ șțȉșȐȌȐȧȔ Ȋ ȘȈȏȔȍȘȍ 22 Ȕȓȕ Șțȉ., ȊȣȌȍȓȍȕȕȣȔ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 2016-2017 ȋȖȌȖȊ, ȊȗȍȘȊȣȍ Ȋ ȐșȚȖȘȐȐ ȗȖșȨȓȒȈ ȉȣȓȖ ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖ- ȊȈȕȖ 13 ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȝ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȍȑ Ȋ șȜȍȘȈȝ ȈȊȚȖțșȓțȋ, șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȈ, ȉȣȚȖȊȖȋȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ, șȖ- ȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȚȊȈ. ǺȈȒȎȍ ȎȐȚȍȓȐ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȒȖȔȜȖȘȚȕȣȍ țȓȐȞȣ Ȑ ȉȓȈȋȖ țșȚȘȖȍȕȕȣȍ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ: țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ șȗȖȘȚȐȊ- ȕȈȧ ȗȓȖȡȈȌȒȈ, ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȖ-ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȗȖȌșȊȍȚ- ȒȈ ȗȈȔȧȚȕȐȒȈ ȊȖȐȕȈȔ-ȏȍȔȓȧȒȈȔ Ȑ ȟȈșȖȊȕȐ, ȊȣșȈȎȍȕȣ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȗȖșȚȈȊȓȍȕȣ ȊȈȏȖȕȣ, șȒȈȔȍȑȒȐ, țȘȕȣ, ȘȍȈȓȐ- ȏȖȊȈȕ șȖȞȐȈȓȤȕȣȑ ȗȘȖȍȒȚ «ȠȒȖȓȤȕȣȑ ȖȋȖȘȖȌ», ȖȚȘȍ- ȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕȖ ȌȖȘȖȎȕȖȍ ȗȖȒȘȣȚȐȍ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ țȓȐȞ. ВЫХОД НА МИРОВОЙ РЫНОК ǵȖ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȘȈȑȖȕȈ ȕȍ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ ȖșȚȈȕȈȊȓȐ- ȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȌȖșȚȐȋȕțȚȣȝ Ȟȍȓȧȝ, șȚȈȊȧ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ Șȍ- ȈȓȐȏȈȞȐȦ ȋȓȖȉȈȓȤȕȣȝ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȝ ȏȈȌȈȟ. ǺȈȒ, Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȐȍ ȚȘȐ ȋȖȌȈ Ȋ ȘȈȑȖȕ șȖȉȐȘȈȦȚșȧ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐ Ȍȓȧ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȏȈȊȖȌȈ ȗȖ ȋȓțȉȖȒȖȑ ȗȍȘȍȘȈȉȖȚȒȍ ȧȑȞȈ. ǫȖȚȖȊȣȑ ȗȘȖȌțȒȚ, ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ ȏȈ- 16 ȊȚȘȈȒȖȊ, ȉțȌțȚ ȗȖșȚȈȊȓȧȚȤ ȕȈ ȊȕȍȠȕȐȍ ȘȣȕȒȐ ȆȋȖ- ǪȖșȚȖȟȕȖȑ ǨȏȐȐ, Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, Ȋ DzȐȚȈȑ. ǺȈȒȎȍ ȏȈȊȖȌ ȗȓȈȕȐȘțȍȚșȧ ȖșȕȈșȚȐȚȤ ȊȣșȖȒȖȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕȣȔ ȖȉȖ- ȘțȌȖȊȈȕȐȍȔ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȔȖȎȕȖ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȜȈȘȔȈȞȍȊȚȐȟȍșȒȐȑ ȗȘȍȗȈȘȈȚ ȓȐȏȖȞȐȔ ș ȗȘȖȚȐȊȖȔȐ- ȒȘȖȉȕȣȔ ȌȍȑșȚȊȐȍȔ. ǶșȕȖȊȕȣȔ ȗȈȚȍȕȚȖȌȍȘȎȈȚȍȓȍȔ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ ȗȘȍȗȈȘȈȚȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȠȊȍȑ- ȞȈȘșȒȐȝ ȜȈȘȔȈȞȍȊȚȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȕȞȍȘȕȖȊ. ǹȍȑȟȈș ȗȍȘȍȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȘȈȑȖȕȈ Ȑ ȖȉȓȈșȚȐ șȚȖȐȚ ȏȈȌȈȟȈ ȏȈȐȕ- ȚȍȘȍșȖȊȈȚȤ ȏȈȘțȉȍȎȕȖȋȖ ȐȕȊȍșȚȖȘȈ Ȋ șȖȏȌȈȕȐȐ ȕȖȊȖȑ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȒȐ. ǷȍȘȍȋȖȊȖȘȣ ȕȈȟȕțȚșȧ Ȋ șȍȕȚȧȉȘȍ 2018-ȋȖ. ǪȚȖȘȖȑ ȗȘȖȍȒȚ ȗȘȐȏȊȈȕ ȗȘȐȊȓȍȟȤ ȘȖșșȐȑșȒȖȋȖ Ȑȕ- ȊȍșȚȖȘȈ: Ȋ DzȘȈșȕȖȔ ȇȘț ȉțȌȍȚ ȗȖșȚȘȖȍ "T"s"C"O"C"#"L"["c"4+"W"["+"g"K"["/"X"S"["O"?"#"+"["3" "C"<"c"#"g"W"["3"#"c"g"K"["/"X"K"c"#""O"#"W"@+"c"o"7"S"#""S"[""W"["g"k""?"#"+"["3" "k"["W"T"S"["c"[";"7"W"["/"X"("g"o"h+"K"@"#"'"c"C"K" "S"["c"[";"7"W"["/"X"3"#"g"h"S"["W"["/"["c"["3"l"W"["+""t+"c"#"'"[""C"t"S"7"g"h+"#"K"["W"7"x"k"c"7"k"C"D"_"c"["7"K"h"g"k"c"["C"k"7"O""g"k"+"X"_"c"["S""+"O"7"W"W"X"O"["/"C"g"k"C""7"g"K"["/"X"{"7"W"k"c" "3"O""c"#"'"["k""d"K"C"k"#"G"g"K"@+"S"@"_"c"7"3"_"c"C"W"C"S"#"k"7"O""S"@"'""#""g"k"["C"S"["g"k""_"c"["7"K"k" (ă"S"O"c"0"c"o"'"O"7"D("7"c"+""D"k"c"#"W""S"O"T"c"o"'"O"7"D"7"G""#"d"S""?"#"W"@+"S"#"7"S"g""_"c"C"+"O"7""7"W"C"7"P"K"C"k"#"G"g"K"C"t"_"c"7"3"_"c"C"W"C"S"#"k"7"O"7"D+"?"#"C"W"k"7"c"7"g"["+"#"W"W""t"("c"#"'"["k"4"k"#"K"["/"X"{"7"W"k"c" "#"P"W"o";"7"T+"S"7";"3"o"W"#"c"["3"W""D"c""W"["H"@"["k"_"c"#"+"W"#""k"[""K" "3"O""c"#"'"["k"+"d"+"W"7""W"C"P"S"C"c"["P"3"["'"#"+"C"L"'"#"D"#"K"C"S";"#"W"["("+"/"["k"["+""W"#""#"k""g"k"c"["C"k"7"O""g"k"+"X"o";"4"(""k"["P"/"["3"l+"C"k"["/"4"["/"c"["S"W""D"k"["O""["H"(""K"["W"["S"C"K"4"_"["O"o""C"h"W"4+"k"["O""K"X"c"#"g"W""D""`"W"X"@"c"7"/"C"["T"("{"7"O"["P"7"G""#"d"c"#"D+"["T"?"#"W"C"S"#"7"k"g""+"W"7"3"c"7"W"C"7"P"["g"["'""t"["'"c"#"?"["+"#"k"7"O""W""t+"_"c"["/"c"#"S"P"3"O""_"["3"/"["k"["+"K"@"K"#"3"c"["("_"c"@"c"#"'"["k"4"d"'"o"3"l+""C"S"@"_"c"["7"K"k"#"S"@+"c"["s"7"g"g"C"["W"#"O""W""P"K"#"3"c"#"P"K"g"k"#"k"@"(""'"C"W"g"K"["P+"c"#"G"["W"4"o";"4"W"4"_"7"c"+""D"/"["0"o"3"7"O"""h"["g"["'"["4"+"W"C"S"#"W"C"4+"k"o"3"7"W"k""{"7"O"7"+"C"K"@"_"["K" "+"g"7"/"X"'"o"3"o""C"t"c"#"'"["h+"W"C"K"["("g"["{"C"#"O""W"["D"g"s"7"c""g"7"G""#"d"_"["O"o""#""h"("K"#""4+"g"k"+"4"g"k"C"S"o"O"C"c"o"""7"D"3"["_"O"#"k""g"k"C"_"7"W"3"C""["h"#"3"S"@+"W"C"g"k"c"#"{"C"@""'"C"W"g"K"["/"X"c"#"G"["W" "X"["K"["W""#"W"C"@"["'"l+""7"W"C""S"7"g"k"W"["4"?"3"c"#"+"["["w"c"#"W"7"W"C"4"["'"c"#"?"["+"#"W"C"4"@"g"7"O"+"w"["?"_"c"7"3"_"c"C""k"C""c"#"G"["W" "'"o"3"o"h"_"["_"["O"W"7"W""S"["O"["3""S"@+"g"_"7"{"C"#"O"C"g"k"#"S"@