Спецвыпуск "Город моей судьбы" Спецвыпуск АиФ в Омске №10 (61) ДГ-2018 (на сайт) - Page 15

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ȉȍȎȤȧ, ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ DzȐȚȈȑ Ȑ ǴȖȕȋȖȓȐȧ. ǷȖ ȐȚȖȋȈȔ 2017 ȋȖȌȈ ȖȉȢȨȔ ȥȒșȗȖȘȚȈ ȘȈȗșȈ șȖșȚȈȊȐȓ 40 Țȣș. ȚȖȕȕ, ȟȚȖ ȗȖȟȚȐ Ȋ ȗȧȚȤ ȘȈȏ ȉȖȓȤȠȍ țȘȖȊȕȧ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȋȖ ȋȖȌȈ, ȓȤȕȈ ȔȈșȓȐȟȕȖȋȖ - 28 Țȣș. ȚȖȕȕ, ȟȚȖ Ȋ ȚȘȐ ȘȈȏȈ ȉȖȓȤȠȍ țȘȖȊȕȧ 2016 ȋȖȌȈ, ȗȖȌșȖȓȕȍȟȕȐȒȈ ȗȘȖȌȖȊȖȓȤșȚȊȍȕȕȖȋȖ - 7 Țȣș. ȚȖȕȕ, ȟȚȖ Ȋ 2,5 ȘȈȏȈ ȉȖȓȤȠȍ țȘȖȊȕȧ ȗȘȍȌȣȌț- ȡȍȋȖ ȋȖȌȈ. ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ Ǫ 2017 ȋȖȌț Ȋ ȈȋȘȖȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȔ ȒȖȔȗȓȍȒșȍ ǶȔ- șȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȕȖ șȍȔȤ ȒȘțȗȕȣȝ ȐȕȊȍșȚȐ- ȞȐȖȕȕȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ ȕȈ ȖȉȡțȦ șțȔȔț 533,7 Ȕȓȕ Șțȉ. Ǫ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, ȊȊȍȌȍȕȣ Ȋ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȦ ȎȐȊȖȚȕȖȊȖȌȟȍ- șȒȐȑ ȒȖȔȗȓȍȒș ȕȈ 100 ȋȖȓȖȊ Ȋ ǰǷ ǫȓȈȊȈ DzǼǽ «ǪȖȘȔș- ȉȍȝȍȘ Dz. Ǩ.» (ș. ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȒȈ ǨȏȖȊșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ), țȊȍ- ȓȐȟȍȕȣ ȔȖȡȕȖșȚȐ ȗȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊț ȕȍȘȈȜȐȕȐȘȖȊȈȕ- ȕȣȝ ȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȣȝ ȔȈșȍȓ ȌȖ 60 Țȣș. ȚȖȕȕ Ȋ ȋȖȌ Ȋ ǶǶǶ «ǷȘȖȌȥȒș-ǶȔșȒ» (Ș. ȗ. ǺȈȊȘȐȟȍșȒȐȑ ǺȈȊȘȐȟȍșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ). DzȈȘȚȖȜȍȓȍȝȘȈȕȐȓȐȡȍ ȕȈ 5 Țȣș. ȚȖȕȕ ȗȖșȚȘȖ- ȍȕȖ Ȋ ǰǷ ǫȓȈȊȈ DzǼǽ «DzȕȣȠ Ƕ. Ǩ.» (Ȍ. ǷȖȒȘȖȊȖ-ǰȘ- ȚȣȠșȒȖȍ ǶȔșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ). ǪȖȏȊȍȌȨȕ Ȑ ȏȈȗțȡȍȕ ȏȈȊȖȌ ȗȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊț ȚȊȨȘ- Ȍȣȝ șȣȘȖȊ Ȑ ȒȐșȓȖȔȖȓȖȟȕȖȑ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ ȌȖ 200 ȚȖȕȕ Ȋ șȔȍȕț Ȋ ǶǶǶ «ǴȍȎ-DzȖȔȗȈȕȐ» (ȋ. ǶȔșȒ), ȎȐȊȖȚȕȖ- ȊȖȌȟȍșȒȐȑ ȒȖȔȗȓȍȒș ȕȈ 400 ȋȖȓȖȊ ș ȈȊȚȖȔȈȚȐȏȐȘȖ- ȊȈȕȕȖȑ șȐșȚȍȔȖȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ șȚȈȌȖȔ Ȋ ǶǶǶ «ȇșȚȘȖ» (Ȍ. ǶȓȤȋȐȕȖ ǷȖȓȚȈȊșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ), ȎȐȊȖȚȕȖȊȖȌȟȍșȒȖȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȍ ȕȈ 600 ȋȖȓȖȊ Ȋ ǨǶ «ǵȐȊȈ» (ș. ǴȐȓȖȋȘȈȌȖȊ- ȒȈ ǷȈȊȓȖȋȘȈȌșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ). ǵȈȒȖȕȍȞ, ȎȐȊȖȚȕȖȊȖȌȟȍ- șȒȐȑ ȒȖȔȗȓȍȒș ȕȈ 520 ȋȖȓȖȊ Ȋ Dzǽ «ǺȘȐȚȐȒțȔ» (ș. ǰȘ- ȚȣȠ ǿȍȘȓȈȒșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ). ǷȖȔȐȔȖ ȒȘțȗȕȣȝ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ șȚȈȓȖ țȌȍȓȧȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȍȉȖȓȤȠȐȔ ȜȍȘȔȍȘșȒȐȔ ȝȖ- ȏȧȑșȚȊȈȔ. ǺȈȒ, Ȋ 2017 ȋȖȌț ȜȐȕȈȕșȖȊțȦ ȗ l̈̈܉,|l< <3" \ \l ̈܉L܉2 ܉L܉\< Ьl\ll̉܉, ̈܉B  {{|{" *{|l̉L + \ LLs"Â L