П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА - Page 5

Извештај о предузетим радњама Члан 13 Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем из члана 12. тачка 1) овог правилника доставља се: 1) послодавцу и 2) узбуњивачу. Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем треба да садржи: 1) време, место и начин пријема информације у вези са унутрашњим узбуњивањем; 2) радње које су након тога предузете у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем; 3) која су лица обавештена о радњама предузетим у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем уз навођење датума и начин њиховог обавештавања; 4) шта је утврђено у поступку о информацији, уз навођење конкретног чињеничног стања, да ли су утврђене неправилности и штетне радње као и њихов и опис, као и да ли су такве радње изазвале штетне последице. 5) потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем. 6) печат послодавца. Члан 14 Узбуњивач се може изјаснити о извештају о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем у року од 5 дана. Предлагање мера Члан 15 На основу поднетог извештаја, лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем предлаже мере у циљу отклањања утврђених неправилности и начин отклањања последица штетних радњи насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем у року од 10 дана (од дана достављања извештаја послодавцу и узбуњивачу. Ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем могу да се предузму одговарајуће мере на основу извештаја из става 1. овог члана, о чему овлашћено лице доноси Предлог мера.