П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА - Page 3

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може садржати потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели. Записник о усмено достављеној информацији Члан 6 Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на записник. Такав записник садржи: 1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник; 2) време и место састављања; 3) податке о присутним лицима; 4) опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, податке о времену, месту и начину кршења прописа из области радних односа, безбедности и здравља на раду, људских права запослених, опасностима по њихов живот, здравље, општу безбедност, животну средину, указивање на могућност настанка штете великих размера и друго; 5) примедбе узбуњивача на садржај записника или његову изјаву да нема никаквих примедби на записник и да се у потпуности слаже са његовом садржином; 6) потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем. 7) печат послодавца. Поступање по информацији Члан 7 Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем је дужно да пре давања изјаве о информацијама у вези са унутрашњим узбуњивањем: 1) обавести узбуњивача о својим правима прописаним Законом, а нарочито да не мора откривати свој идентитет, односно да не мора потписати записник и потврду о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, 2) поучи узбуњивача да своје информације у вези са унутрашњим узбуњивањем даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, те да давање лажног изказа представља кривично дело предвиђено одредбама Кривичног законика. Члан 8 У случају анонимних обавештења, поступа се у складу са Законом. Послодавац не сме предузимати мере у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача. Члан 9