Мир путешествий trvl_20 - Page 32

ПЕРСПЕКТИВЫ май-июнь, 2012 Литература 1. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Социально- экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», 27 января 2012 г., http://www. akorda.kz/ru/ speeches/addresses. 2. Правила организации республиканской туристской экспедиции (туристского похода) «Моя Родина – Казахстан», утверждённые совместным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан и Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 5, 11 апреля 2007 года № 165. 3. Правила получения значка «Казакстан саяхатшысы», утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту от 9 марта 2004 года № 06-2-2/77, Бюллетень нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2004 г., № 19-20, ст. 921. 4. «Некоторые вопросы организации Республиканской туристской экспедиции (туристского похода) «Моя Родина – Казахстан», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 61. ТҮЙІН Е.С. НикитиНСкийдің мақалаСыНа түйіНдЕмЕ Е.С. Никитинскийдің мақаласының өзектілігі тәні сау ұрпақ тәрбиесіне қойылатын талаптарды іске асыру қажеттігінде. Адамзат баласының өз денсаулығына деген жауапкершілігі қағидатын қалыптастырудағы негізгі басымдық – дене шынықтырудың және туризмнің белсенді түрлерімен айна- лысу болып табылады. Осы екеуіне бүкіл халық қол жеткізе алады. Туризмді ұтымды ұйымдастыру арқылы халықтың жалпы ауыру деңгейін 30%-ға төмендетуге болады. Басқа сауықтыру және медициналық құралдарға, спорт түрлеріне қарағанда, бұл әлдеқайда жоғары көрсеткіш. Табиғатпен сырласу, үнемі қимылқозғалыста болу, ресми емес достық қатынастардың қуанышы, керемет демалу мүмкіндігі, күш-жігерді нығайту туристік жорықтарды демалыстың және адам ағзасынь оңалтудың ең тиімді түріне айналдырады. Туризмнің мектеп оқушыларын патриоттық, мәдени және экологиялық тұрғыдан тәрбиелеудегі рөлі де ерекше жоғары. «Менің Отаным – Қазақстан» республикалық туристік экспедиция- сын (жорығын) өткізу, бұл ең алдымен оқушы жастар арасында бұқаралық туризмді дамыту, «Қазақстан саяхатшысы» белгісінің нормативтері мен та- лаптарын орындаудың маңыздылығын арттыру және имиджін қалыптастыру, туристік техника дағдыларына тәрбиелеу мен оны нығайтудың, сонымен қатар туризмнің белсенді түрлерімен айналысудың маңызды факторы болып табы- лады. SUMMARY NIKITINSKIYI’S ARTICLE REVIEW Necessity of requirements to be implemented on the way of upbringing a healthy nation describes the topicality of Mr. Nikitiskiyi’s publication. Formation of a solidary principle responsibility of a man to health, physical conditioning and engagement in active tourism must be considered as most widely available priority for all population classes. In case of efficient organization of tourism a total sickness rate of population can be decreased up to 30%. It is noticeably higher in comparison with other health improving, medical measures and sports as well. Lasting stay with nature, active rest, enjoyment with companionship, opportunity to have great time and to charge sprightliness and toughness make tourist trips the best kind of rest and physical improvement of human body. It is hard to overestimate the sig- nificance of tourism in patriotic, cultural and ecological education of pupils. Carrying out of Republican tourist expedition «My Land – Kazakhstan» aimed on development of mass tourism among learning youth, formation of an image and con- cernment in implementation of norms and requirements of «Kazakhstan’s tourist» sign which are an important factor for education and assigning skills of tourist techniques and to engagement in active tourism. горные восхождения и экспедиции треккинги по Непалу и Тибету приключенческие корпоративные туры автосафари пешие путешествия и хайкинги Республика Казахстан тел.: +7 727 226 82 28 30 г. Алматы, с/т «Свежесть», 217 +7 727 327 42 82 (ул.Навои, выше пр.Аль Фараби) e mail: info @ trekkingclub . kz