Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 168

Суштина поетике | часопис за књижевност Садржај Реч уредника ........................................................................................................ 5 Једна песма | Анђелко Заблаћански .................................................................... 7 ПЛАВЕТ ...................... ´(t,.4`,4f-H4/-t`t/4-H4'4.4..4a,4(,4`t.4f "%t'4( %4$4't&4(t& B&$4'4't%t%'t'(t(& L$t'$'(4'%4&4)&4'4&4&'" LB't%t(t($4"( L'4'%t(t't&4&&4"& L´%,4,t/`4,4,ft-t/t.4/-t`t/t.4a.4'4.4.,4/H4%4-t-4.4/t,4a M%&4$'(''&4(H4'%t(t't&4&$ M''(t&%H4$t( %t"$ M´$t(4%t%%H M´(4'4$4$&& N ((4 %t$(t&$4'%t(t'4$ NB(t&'$'4'4't%t$t%t(t&&4'4%4$%t(4&4'4$ '(t'4%t)H '%4&$4%$4& B%t,/4/-t`t/t.4.,4(4,4f4.4a,4'4,4`4./,.4f ´%(4't'4'%t(t&$ ´%4'4't$4(t&%t $4't%t$t$ &$4%4(t(4(t(4$t%H4(%t(4$4&& 't$4&'(t(&4'4$4&('4$ B$4(4(&4(t(&4%&4$'($ B(4't%t&''4#%t'( '4'%t(t't&4&( ´'-t`t/4-H4`4/`4/-.4(4,4/t./4',4,./,.4f &(4'"4$4) &'$$4) B&(4'$'''&(4&4$$4) B'4&&4't$4( '%t&$4( B$(4%t(%t't$4( B'4'&4(t)( ̂'`4.4a-H4/4$4..4/t.4'4,4`4`-t/H4(t-t/t,4-4,4'4-tb4./,.4f ($4')&4"t($t$4$& ''(4'*4($4"4't&4%4$4( '4(t'&4(t$4(%t"t&4)& ´(t,4/H4/4--t/t.4&`4.4`t`.4/t,4',4,./,.4f4(4,4f4.4f M