ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 9

και ϊλλα. Πιςτεϑουν ϐτι, αν δεν ϋχουν τα πϊντα καλϑτερα απϐ τον ϊλλον, θα αρχύςουν να τρελαύνονται. Πολλού ϊνθρωποι, ενώ ϋχουν ςπύτι, δουλειϊ, χρόματα για τισ ανϊγκεσ τουσ, θϋρμανςη, φαγητϐ και ϊλλεσ ανϋςεισ, ζητϊνε κι ϊλλα. Θϋλουν πιο πολλϊ χρόματα, πλοϑτη, πολυτϋλειεσ, ακριβϊ κινητϊ, αυτοκύνητα, δϑναμη και κυριαρχύα. Κϊποιοι ϐχι μϐνο δεν δύνουν, ϊλλα θϋλουν να παύρνουν αγαθϊ και χωρύσ «ανταλλαγό». Αλλϊ ευτυχώσ υπϊρχουν και ϊτομα (ςπϊνια), με καλό οικονομικό κατϊςταςη που βοηθοϑν εκκληςύεσ και ορφανοτροφεύα καθώσ και κϊποιοι ϊλλοι που δωρύζουν δώρα απϐ την καρδιϊ τουσ . Σα τελευταύα χρϐνια οι ϊνθρωποι ϊρχιςαν να γύνονται εγωιςτϋσ και να μην ενδιαφϋρονται για τουσ ςυνανθρώπουσ τουσ. Κανεύσ δεν εύπε να μην ϋχουν τα απαραύτητα ϐπωσ ςτϋγη, τροφό, αγϊπη και οικογϋνεια αλλϊ πρϋπει να δύνουν και ςτουσ ϊλλουσ απϐ το περύςςευμϊ και το υςτϋρημϊ τουσ. ΢τη ςημερινό εποχό οι ϊνθρωποι δε νοιϊζο :