ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 8

“Οι παραβολϋσ του Φριςτού ςτη ζωό μασ” ςτα πλαύςια του μαθόματοσ των Θρηςκευτικών τησ ΢τ' τϊξησ Ο ι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ τησ ΢τ' τϊξησ, αφοϑ μελϋτηςαν τισ παραβολϋσ που υπϊρχουν ςτο ςχολικϐ βιβλύο των Θρηςκευτικών, εκφρϊςτηκαν με λϐγο, ζωγραφικό και τραγοϑδι. Πριν την επύςκεψη τησ ςυγγραφϋα, ςυγκϋντρωςαν πληροφορύεσ για τη ζωό και το ϋργο τησ, διϊβαςαν τα τρύα βιβλύα τησ που αναφϋρονται ςτισ παραβολϋσ του Ευαγγελύου (τη ςειρϊ “Οι ιςτορύεσ του Καλλύςτρατου) και κϊποιεσ μαθότριεσ, εμπνευςμϋνεσ απϐ αυτϊ, ζωγρϊφιςαν. Η δρϊςη-εργαςύα ολοκληρώθηκε με την επύςκεψη τησ αγαπημϋνησ ςυγγραφϋα Βαςιλικόσ Νευροκοπλό, η οπούα εμπνϋεται απϐ το Ιερϐ Ευαγγϋλιο και ςτϋλνει μϋςα απ' τα βιβλύα τησ μηνϑματα αγϊπησ, αλληλεγγϑησ, ειρόνησ. Ασ αφόςουμε ϐμωσ καλϑτερα τα παιδιϊ να παρουςιϊςουν τισ δημιουργύεσ τουσ. προβληματύζουν τον ςϑγχρονο ϊνθρωπο. Αυτϊ ϋχουν να κϊνουν με τισ προτεραιϐτητεσ που θϋτει ςτη ζωό του, το κακϐ που κυριαρχεύ ςτισ ςχϋςεισ του με τουσ ϊλλουσ ακϐμη και με το φυςικϐ περιβϊλλον, την αντιμετώπιςη των δυςκολιών. Μασ φανερώνουν αλόθειεσ και αξύεσ που ϐταν τισ ακολουθοϑμε, μασ βοηθοϑν και μασ ςτηρύζουν ςτον αγώνα τησ ζωόσ, μασ δεύχνουν τον δρϐμο του καλοϑ, του Θεοϑ. Μασ διδϊςκουν πωσ το πολυτιμϐτερο αγαθϐ εύναι η ςωτηρύα τησ ψυχόσ μασ, η βαςιλεύα του Θεοϑ. Σϊξη: ΢τ' Η εκπαιδευτικϐσ: Αγγϋλα Φατζηθωμϊ Οι παραβολϋσ του Φριςτού ςτη ζωό μασ Ο ι παραβολϋσ του Φριςτοϑ που μελετόςαμε ςτο μϊθημα των Θρηςκευτικών ( η παραβολό με τον κρυμμϋνο θηςαυρϐ, με το πολϑτιμο μαργαριτϊρι, του Σελώνη και του Υαριςαύου, του ϊςπλαχνου οφειλϋτη και η παραβολό εκεύνων που οικοδϐμηςαν ςτην πϋτρα και ςτην ϊμμο) μασ δύνουν την ευκαιρύα ν' αςχοληθοϑμε με ςημαντικϊ θϋματα που Οι προτεραιότητεσ που θϋτουν οι ςύγχρονοι ϊνθρωποι ςτη ζωό τουσ Ο ι ςϑγχρονοι ϊνθρωποι δύνουν ςημαςύα μϐνο ςτα υλικϊ αγαθϊ και κυρύωσ ςτα χρόματα. Νοιϊζονται για τα πλοϑτη που τουσ χρηςιμεϑουν ςτο να αγορϊζουν πρϊγματα ϊχρηςτα ϐπωσ παιχνύδια , μοντϋρνα ροϑχα 7