ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 7

του δώςαμε τα δωρϊκια μασ. Άλλοσ μπλοκϊκι, ϊλλοσ ϋφτιαξε ϋνα αεροπλϊνο, ϊλλοσ μια κϊρτα, ϊλλοσ μια μπλοϑζα που ϋγραφε: Θεςςαλονύκη ς' αγαπώ, ϊλλοσ... Σου ετοιμϊςαμε και ϋνα βιβλύο με ζωγραφιϋσ που η κϊθε ζωγραφιϊ ϋγραφε μύα ευχό. Ένασ ςυμμαθητόσ μασ, ϋφερε μια ϊςπρη μπλοϑζα και ϐλοι μασ του γρϊψαμε μύα ευχό. Όπωσ δϊκρυςε αυτϐσ ϋτςι δακρϑςαμε κι εμεύσ. Θα τον αγαπϊμε για πϊντα. Μασ υποςχϋθηκε να μασ γρϊψει τα νϋα του μϐλισ τακτοποιηθεύ. Όλοι μασ ςτεναχωρεθόκαμε πϊρα πολϑ που μασ ϋφυγε... γιατύ εύχαμε περϊςει μαζύ πολϑ ευτυχιςμϋνεσ ςτιγμϋσ. Ευχϐμαςτε να γύνει κι εκεύ ο καλϑτεροσ μαθητόσ ϐπωσ όταν και εδώ και να βρει κι εκεύ καλοϑσ φύλουσ. Να εύναι καλϊ εκεύ που θα βρύςκεται και να ϋχει ϋνα καλϐ μϋλλον. Να μη μασ ξεχϊςεισ Θοδωρό! Με αγϊπη οι ςυμμαθητϋσ ςου: Νύκοσ, Γιώργοσ,Αλεξϊνδρα, Ευδοξύα, Παναγιώτησ, Αμϊντα Κατερύνα, Ζωό, Νύκη, Φρόςτοσ Αναςτϊςησ,Αλϋξανδροσ, Άλκηςτη ΢ελιγιϐνα, Ανδρϋασ, Φριςτύνα Άλκηςτη,΢ελιγιϐνα,Ανδρϋασ Φριςτύνα και η δαςκϊλα ςου: Αθηνϊ Αναςταςύου «Action aid 2015» 2 7/4 - 8/5 Οι τϊξεισ των Β’ Ε’ και ΢Σ’ τϊξεων ςυμμετεύχαμε ςτην εκςτρατεύα τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Action aid «Η εκπαύδευςη ςτον ςτόχο ξανϊ». Αφοϑ διαβϊςαμε τισ ιςτορύεσ κϊποιων παιδιών απϐ μακρινϋσ και φτωχϋσ χώρεσ καταλϊβαμε ϐτι το δικαύωμα των παιδιών ςτην εκπαύδευςη δεν εφαρμϐζεται ςε ϐλεσ τισ χώρεσ. Μϊλιςτα υπϊρχουν περιπτώςεισ ϐπου τα παιδιϊ εργϊζονται απϐ πολϑ μικρϋσ ηλικύεσ και δεν φοιτοϑν ςε ςχολεύα εύτε γιατύ δεν υπϊρχουν ςτισ χώρεσ τουσ εύτε γιατύ δεν ϋχουν το χρϐνο λϐγω ςκληρόσ δουλειϊσ. Έτςι καταλόξαμε να ςτεύλουμε ϋνα γρϊμμα ςτον υπεϑθυνο Έλληνα αντιπρϐςωπο τησ οργϊνωςησ, που θα ςυναντηθεύ με τουσ υπϐλοιπουσ ομολϐγουσ του ςτη Νϋα Τϐρκη το ΢επτϋμβριο, για να του μεταφϋρουμε τη