ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 5

«Πρόγραμμα Action aid 2015» Η εβδομϊδα απϐ 27/4-3/5 όταν αφιερωμϋνη ςτην action aid με το φετινϐ τησ πρϐγραμμα «Η εκπαύδευςη ςτον ςτϐχο ξανϊ». Σα παιδιϊ του Β΄1 περιγρϊφουν τισ δραςτηριϐτητεσ και εργαςύεσ που ϋκαναν μϋςα ςτην τϊξη. Όλα μαζύ μϊλιςτα ϋγραψαν και μια φανταςτικό ιςτορύα με τύτλο «Ο ονειρικϐσ κϐςμοσ των λϋξεων». Ο ονειρικόσ κόςμοσ των λϋξεων Μια φορϊ κι ϋναν καιρϐ… υπόρχε ϋνασ κρυμμϋνοσ θηςαυρϐσ ςτον πϊτο μιασ αποθόκησ. Σα παιδιϊ με τη βοόθεια του χϊρτη κατϊφεραν να βρουν το θηςαυρϐ .Σον ϊνοιξαν κι απϐ μϋςα πετϊχτηκε ϋνασ ονειρικϐσ κϐςμοσ με λϋξεισ. ΢τον κϐςμο αυτϐ υπόρχαν ςχολεύα, αλλϊ το πιο βαςικϐ απϐ ϐλα όταν ϐτι υπόρχε φαγητϐ. Δεν κυκλοφοροϑςαν αυτοκύνητα γι΄ αυτϐ