ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 4

«Δεντροφύτευςη» Σ α παιδιϊ του Β΄1 γρϊφουν για τη δεντροφϑτευςη, που ϋκαναν κϊποια τμόματα του ςχολεύου μασ με φυτϊ που αγορϊςτηκαν με ϋξοδα του ΢υλλϐγου Γονϋων και Κηδεμϐνων. «Άςκηςη ςειςμού» ε αφορμό το κεύμενο τησ Γλώςςασ «Άςκηςη για περύπτωςη πυρκαγιϊσ», ενϐτητα19, τα παιδιϊ του Β΄1 θυμόθηκαν και ϋγραψαν για την ϊςκηςη ςειςμοϑ που ϋγινε ςτο ςχολεύο μασ. Μ 3