ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 3

και του ΢Σ2’… Πολϑ ϐμορφεσ ϐλεσ οι εκδηλώςεισ και το ςημαντικϐτερο μασ κρατοϑν ϐλουσ τουσ χριςτιανοϑσ πιο κοντϊ ςτην εκκληςύα ειδικϊ ς’ αυτϋσ τισ εποχϋσ που οφεύλουμε ϐλοι να εύμαςτε ενωμϋνοι. Η χϊρη του Αγύου μασ να εύναι πϊντα κοντϊ μασ. «Εικονογραφημϋνεσ ιςτορύεσ» Δ1’ 2