ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 21

«Οι ϋξυπνεσ εφευρϋςεισ μασ ΢Σ2’» Κ αθώσ λοιπϐν γινϐταν λϐγοσ (ςτην ώρα τησ Γλώςςασ) για ςυςκευϋσ και οδηγύεσ χρόςησ τουσ, ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ να ςκεφτοϑν αν εύχαν τη δυνατϐτητα τι μηχανό θα όθελαν να καταςκευϊςουν και γιατύ; Έτςι λοιπϐν την επϐμενη μϋρα ϐλοι όρθαν με κϊτι πλατιϊ χαμϐγελα ικανοπούηςησ για να παρουςιϊςουν τισ ιδϋεσ τουσ αποτυπωμϋνεσ απλϊ ςτο χαρτύ. Υανταςτεύτε τη χαρϊ τουσ βϋβαια αν θα μποροϑςαν να πραγματοποιόςουν με κϊποιο τρϐπο τισ επιθυμύεσ τουσ αυτϋσ… Ασ ακολουθόςουμε ϐμωσ το ταξύδι τησ φανταςύα τουσ! 20