ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 20

«Αυτόχθονεσ Λαού» πρόγραμμα ΢Σ’ τϊξησ Α υτόχθονεσ ονομϊζονται οι λαού που ςυνεχύζουν να ζουν ςτο ύδιο μϋροσ ϐπου πρωτοϋζηςαν οι πρϐγονοι τουσ. Αυτϐχθονεσ λαού υπϊρχουν ςε πολλϋσ περιοχϋσ του πλανότη μασ και εύναι οι βεδουύνοι τησ Αφρικόσ & Αςύασ , οι Μαςςϊι και οι Πυγμαύοι τησ Κεντρ. Αφρικόσ, οι Εςκιμώοι (ό Ινουύτ) τησ Β. Ευρώπησ και του Καναδϊ, οι Λϊπωνεσ τησ Β. ΢κανδιναβικόσ Φερςονόςου, οι Ινδιϊνοι, οι Μϊγια & οι Αζτϋκοι τησ Αμερικόσ, οι Αβορύγινεσ τησ Αυςτραλύασ που θεωροϑνται οι αρχαιϐτεροι κϊτοικοι του πλανότη μασ. Οι λαού αυτού ϋχουν αναπτϑξει αξιϐλογο πολιτιςμϐ αλλϊ