ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 2

«23/4/2015 Αώ-Γιωργύτικα 2015» 2 3/4 Με μεγϊλη επιτυχύα ολοκληρώθηκαν την Πϋμπτη 23 Απριλύου, τα «Αγιωργύτικα 2015» ςτη Νεϊπολη, με αφορμό τη γιορτό του πολιοϑχου τησ Νεϊπολησ, Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Γεωργύου του Σροπαιοφϐρου. Tα «Αγιωργύτικα 2015» διοργϊνωςαν ο δόμοσ και η Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Τπηρεςιών Νεϊπολησ-΢υκεών, ο Μητροπολιτικϐσ Ιερϐσ Ναϐσ Αγύου Γεωργύου Νεαπϐλεωσ τησ Ι.Μ. Νεαπϐλεωσ και ΢ταυρουπϐλεωσ και το Δύκτυο Επαγγελματιών και Εμπϐρων Νεϊπολησ. Για δϑο ημϋρεσ το κϋντρο τησ Νεϊπολησ μετατρϊπηκε ςε ϋναν υπαύθριο τϐπο καλλιτεχνικόσ δημιουργύασ, παρουςύαςησ παραδοςιακών χορών, μουςικών προγραμμϊτων και ψυχαγωγικών δρϊςεων για τα παιδιϊ. Σα «Αγιωργύτικα» ολοκληρώθηκαν με τη ςυναυλύα τησ Φορωδύασ τησ ΢χολόσ Εκκληςιαςτικόσ και Παραδοςιακόσ Μουςικόσ «Ιωςόφ ο Τμνογρϊφοσ» Ιερϊσ Μητροπϐλεωσ Νεαπϐλεωσ ΢ταυρουπϐλεωσ και τη ςυναυλύα του ΢ωκρϊτη Παπαώωϊννου και τησ Εϑησ Κουτςαυτϊκη με τη φιλικό ςυμμετοχό του Γιώργου Υανϊρα και του Κώςτα Υαλκώνη. ΢τα πλαύςια των εκδηλώςεων που διοργανώθηκαν ςυμμετεύχε το ςχολεύο μασ ςυνοδεϑοντασ με τη ςημαύα την περιφορϊ τησ εικϐνασ του Αγύου μασ 22/4 και φυςικϊ τραγοϑδηςε η χορωδύα του ςχολεύου μασ με πρωτοβουλύα τησ μουςικοϑ μασ κασ Καλυβύνου Ευαγγελύασ. ΢υνεχύζοντασ οι εκδηλώςεισ πόραμε μϋροσ ςαν ςχολεύο και ςτον διαγωνιςμϐ ζωγραφικόσ που διοργανώθηκε και κερδύςαμε την πρώτη θϋςη με ϋργα μαθητών του Δ2’ 1