ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 19

«Ημερόςια ςχολικό εκδρομό ςτην Αραβηςςό, 3/6/2015» Η φετινό ημερόςια εκδρομό που διοργϊνωςε το ςχολεύο μασ ϋγινε ςτισ 3 Ιουνύου ςτην περιοχό τησ Αραβηςςοϑ Πϋλλασ. Σο μϋροσ όταν πανϋμορφο, περιτριγυριςμϋνο απϐ πλατϊνια και πολλϊ νερϊ που χϊριςαν απολαυςτικϋσ ςτιγμϋσ δροςιϊσ και ξεφαντώματοσ ςε παιδιϊ, γονεύσ και εκπαιδευτικοϑσ. ςιδηροδρομικϐσ υπϊλληλοσ κι ϋτςι να εκπληρώςει το παιδικϐ του ϐνειρο. Δϋςτε πώσ φαντϊςτηκαν τα παιδιϊ τη λατρεύα του μικροϑ όρωα για τα τρϋνα. ΢πουδαύο ϋργο γιατύ καλεύ τα παιδιϊ να μϊθουν να βϊζουν ςτόχουσ ςτη ζωό τουσ και να κϊνουν όνειρα και ςχϋδια για το μϋλλον. «΢’ ϋνα ςυνοριακό ςταθμόΑντώνησ ΢αμαρϊκησ» Κατϊ τη διαθεματικό εναςχϐληςό του με το θϋμα του πολϋμου το ΢Σ2’ αςχολόθηκε ςτο μϊθημα τησ Κοινωνικόσ Αγωγόσ με το κεφϊλαιο που αναφϋρεται ςτουσ Διεθνεύσ Οργανιςμοϑσ και Οργανώςεισ. Εδώ ϋγινε λϐγοσ ςε ϐλουσ εκεύνουσ τουσ Οργανιςμοϑσ που εύναι υπεϑθυνοι για τη διαφϑλαξη τησ ειρόνησ ςε ϐλα τα κρϊτη τησ Γησ, ϐπωσ εύναι ο ΟΗΕ, η UNESCO και η UNICEF. Έγινε λϐγοσ για τον πρώτο Έλληνα Πρεςβευτό Καλόσ θϋληςησ τησ UNICEF, τον Αντώνη ΢αμαρϊκη και αποφαςύςτηκε η εναςχϐληςό μασ με το ϋργο του απϐ το Ανθολϐγιο «΢’ ϋνα ςυνοριακϐ ΢ταθμϐ». ΢΄ αυτϐ το κεύμενο ςυναντόςαμε τη λατρεύα ενϐσ παιδιοϑ για τα τρϋνα, πρϊγμα που το οδόγηςε τελικϊ να γύνει «Πόλεμοσ και ειρόνη» Ε ύναι ο τύτλοσ τησ τελευταύασ ενϐτητασ ςτο βιβλύο τησ Γλώςςασ τησ ΢Σ’ τϊξησ. «Οι λαού του κϐςμου ςτϋλνουν μόνυμα ςτουσ ιςχυροϑσ» ΔΩ΢ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΚΑΙΡΙΑ ΢ΣΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Σα παιδιϊ του ΢Σ2’ αςχολόθηκαν με ποιόματα και πεζϊ που αναφϋρονται ςτη φρύκη του πολϋμου και τισ ςυνϋπειεσ τουσ (Σο ημερολϐγιο τησ Άννασ Υρανκ, αποςπϊςματα απϐ κεύμενα τησ Διεθνοϑσ Αμνηςτύασ, ϊρθρα εφημερύδων και περιοδικών). Αφοϑ εξόγαγαν τα ςυμπερϊςματϊ τουσ για τα οφϋλη τησ ειρόνησ ζωγρϊφιςαν ϐ,τι τουσ ϋκανε μεγαλϑτερη εντϑπωςη απϐ τα κεύμενα που ακοϑςτηκαν. Δεύτε τισ εντυπώςεισ τουσ: 18