ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 16

«Ο Πύκο Απύκο ταξιδεύει για την ΥρουτοπύαΗ ιπτϊμενη ςκϊφη» Σ ο ΢τ2’ κατϊ την εναςχϐληςό του (ςτη Γλώςςα) με την ιςτορύα τησ Υρουτοπύασ και τησ επύςκεψησ του δημοςιογρϊφου Πύκου Απύκου εκεύ δημιοϑργηςαν κϐμικ για να δώςουν ϋνα δικϐ τουσ τϋλοσ ςτην ιςτορύα του βιβλύου μασ… 15