ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 15

«Μια ματιϊ ςτισ εργαςύεσ των μαθητών μασ ςτο μϊθημα τησ μουςικόσ» Ο ι μαθητϋσ και μαθότριεσ τησ Ε’ τϊξησ αςχολόθηκαν με την ορχόςτρα και δημιοϑργηςαν τη δικό τουσ χϊρτινη ορχόςτρα μαθαύνοντασ ϋτςι τη θϋςη του κϊθε οργϊνου και φυςικϊ την ποικιλύα των οργϊνων που ςυνθϋτουν μια ορχόςτρα. «Σα δικαιώματα των παιδιών» Η Δ’ τϊξη αςχολόθηκε με τα δικαιώματα των παιδιών και ςτο τϋλοσ τησ εναςχϐληςόσ τουσ δημιοϑργηςαν εξαιρετικϊ ϋργα που τα ανϊρτηςαν ςτον πύνακα ανακοινώςεων του ςχολεύου. Η Παγκϐςμια ημϋρα για τα δικαιώματα του παιδιοϑ γιορτϊζεται κϊθε χρϐνο ςτισ 20 Νοεμβρύου. Ασ δοϑμε ϐμωσ ποια εύναι τα δικαιώματα των παιδιών. Οι μεγϊλοι μαθητϋσ του ςχολεύου μασ (΢τ1 και ΢τ2) ϋγιναν μικρού ςυνθϋτεσ. Πόραν μολϑβια και πεντϊγραμμα και κατϋγραψαν ςε παρτιτοϑρεσ τισ εμπνεϑςεισ τουσ. ΢τη ςυνϋχεια τισ παρουςύαςαν ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. 14