ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 14

Σην Παραςκευό 22 ΜαϏου του 2015 μασ επιςκϋφθηκε η ςυγγραφϋασ Βαςιλικό Νευροκοπλό που ϋχει γρϊψει τα βιβλύα με τισ ιςτορύεσ του Καλλύςτρατου οι οπούεσ βραβεϑτηκαν ςτην Κορϋα ςτισ 7 ΜαϏου του 2015 με το διεθνϋσ βραβεύο Annie Valloton. Σην υποδεχτόκαμε προςφϋροντϊσ τησ ϋνα μπουκϋτο λουλοϑδια και με μεγϊλο ενθουςιαςμϐ. Αφοϑ ςυζητόςαμε για λύγο, μασ διηγόθηκε το τρύτο βιβλύο τησ ςειρϊσ με τύτλο “Ο Καλλύςτρατοσ και η πολιτεύα των αηδονιών”. Πριν αρχύςει να μασ το διηγεύται, μασ εύπε ϐτι δεν πειρϊζει να χαλαρώνουμε, ϐταν αυτϐ που ακοϑμε εύναι ευχϊριςτο. Αυτϐ το βιβλύο ςε μϊγευε, ςε ταξύδευε ςε ϋναν κϐςμο γεμϊτο αγϊπη, ειρόνη κι ϐλα τα καλϊ του κϐςμου. Όταν τελεύωςε το παραμϑθι, τησ πόραμε ςυνϋντευξη. Μασ εύπε για τα ϐνειρα που εύχε ϐταν όταν παιδύ, τον τρϐπο που εκφρϊζεται ςτα βιβλύα τησ και για τα πρϊγματα που κϊνει ςτην καθημερινό τησ ζωό. Λατρεϑει την κλαςικό μουςικό και πηγαύνει ςυχνϊ ςτην εκκληςύα. Η ζωό τησ εύναι γεμϊτη χαρϊ. Έχει γρϊψει πολλϊ βιβλύα και αςχολεύται και με την πούηςη. Εύναι ϋνασ ευχϊριςτοσ ϊνθρωποσ που ο καθϋνασ θα όθελε να τον γνωρύςει. Αφοϑ κϊναμε μια πολϑ ενδιαφϋρουςα ςυζότηςη, ϋγραψε ωραύεσ αφιερώςεισ και υπϋγραψε ςτα βιβλύα τησ. Μετϊ τησ παρουςιϊςαμε κϊποιεσ απϐ τισ δημιουργύεσ μασ, που εύχαμε κϊνει ςτο μϊθημα των Θρηςκευτικών. ΢το τϋλοσ τησ παρουςύαςησ τραγουδόςαμε το τραγοϑδι “Λουλοϑδι θα πει ς΄ αγαπώ”. Αποχαιρετόςαμε τη Βαςιλικό Νευροκοπλό και φεϑγοντασ κεραςτόκαμε ϐλοι. Σμόμα: ΢τ' 2 Αρετό Π. , Εϑα Κ. , Αργυρό Μ. , Εβύτα Κ. , Μαρςύντα Ο. , Κυριακό Μ. , Κλαύρια Ι. 13