ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 12

Γ ια να χτύςει τη ζωό του ο ϊνθρωποσ ςε γερϊ θεμϋλια θα πρϋπει να ϋχει κϊποιεσ ςημαντικϋσ αρετϋσ: αγϊπη, ελπύδα, πραϐτητα, ςεβαςμϐ, προθυμύα, εργατικϐτητα, υπευθυνϐτητα, αλληλεγγϑη, υπομονό, επιμονό. Ακϐμη, καλϐ θα εύναι να εύναι ειλικρινόσ, ανιδιοτελόσ, δύκαιοσ, ειρηνοποιϐσ, ελεόμων, φιλεϑςπλαχνοσ και ςυμπονετικϐσ. Να εύναι ςυνετϐσ για την καλό ροό των πραγμϊτων και τη ςταθερϐτητα των πρϊξεών του. Πριν τισ πραγματοποιόςει θα πρϋπει να ςκϋφτεται τισ ςυνϋπειεσ. Πριν μιλόςει πρϋπει να ςκϋφτεται, γιατύ η κακό χρόςη τησ γλώςςασ(βριςιϋσ, προςβολϋσ) πληγώνει τουσ ανθρώπουσ και δημιουργεύ προβλόματα ςτισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ. Να λϋει την αλόθεια ϋτςι ώςτε να εμπνϋει εμπιςτοςϑνη τϐςο ςτο χώρο εργαςύασ του ϐςο και ςτην οικογϋνειϊ του για να εύναι ϐλοι ευτυχιςμ